Vil ha smoot­hie­kafé og leke­plass

Mør-inne­ha­ver John Si­mon­sen leg­ger ikke skjul på at det har va­ert tøft å dri­ve biff­hus i byen. Med en halv mil­lion kro­ner mind­re i om­set­ning i fjor, måt­te de til slutt kas­te inn hånd­kle­et.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - LEG­GER NED ➤ Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­[email protected]

Svik­ten­de inn­tek­ter gjor­de at John Si­mon­sen ved Mør Biff­hus i Grim­stad måt­te gå til skifte­ret­ten, hvor dom­mer­full­mek­tig Thea Karo­li­ne Bo­gen slo res­tau­ran­ten kon­kurs. Det­te skri­ver Ag­der­pos­ten.

Til Adressa sier Si­mon­sen at han ikke øns­ker å spe­ku­le­re for mye i hvor­for det gikk som det gikk her i byen. Han dri­ver også Mør Biff­hus i Aren­dal, hvor si­tua­sjo­nen er en helt an­nen.

Por­ta­len Aren­dal AS, som drif­ter Mør Biff­hus Aren­dal, had­de i 2017 en om­set­ning på rundt ni mil­lio­ner kro­ner, mens Mør Grim­stad kun had­de en om­set­ning på tre mil­lio­ner kro­ner.

En halv mil­lion mind­re

Mør had­de i fjor en om­set­ning som var 450.000 kro­ner la­ve­re enn året før.

– Hvor­for det er slik, blir bare spe­ku­la­sjo­ner. Det er jo slik over­alt, at noen gjør det bra og noen gjør det dår­lig. Vi var uhel­di­ge den­ne gan­gen, sier inne­ha­ve­ren.

– Men res­tau­ran­ten Smag og Be­hag har va­ert vel­dig flin­ke, inn­røm­mer han og gir ros til kon­kur­ren­ten som har etab­lert seg litt len­ger ned i byen. Vi har nok dess­ver­re hav­net litt i bak­lek­sa så langt oppe i byen, sier Si­mon­sen til Ag­der­pos­ten

– På Face­bo­ok skri­ver noen om mang­len­de par­ke­ring i byen. Tror du kan ha va­ert ut­slags­gi­ven­de for res­tau­ran­ten?

– Det har va­ert sam­me par­ke­rings­til­bud så len­ge vi har dre­vet der, så jeg vet ikke om det er ut­slags­gi­ven­de. Det er i så fall et po­li­tisk po­eng som jeg helst ikke vil ut­ta­le meg om, sier han.

Han leg­ger til at det er seks an­sat­te som blir be­rørt, to av dis­se med full stil­ling, men også fle­re se­song­ar­bei­de­re.

– De får lønn gjen­nom lønns­ga­ranti­fon­det og må mel­de seg på ar­beids­kon­to­ret, sier han.

Stor gjeld

To­talt er den sam­le­de gjel­den på rundt 2,9 mil­lio­ner kro­ner i be­drif­ten.

– For­tell meg om én bu­si­ness som er lett å dri­ve. Det er stein­tøft, også for dem det går godt for. In­gen­ting kom­mer gra­tis, ikke i Aren­dal hel­ler. Det må hardt ar­beid til, sier han.

Synd

Si­mon­sen sy­nes det er synd å gi seg i byen de har dre­vet res­tau­rant i man­ge år. Si­den 2006, iføl­ge proff.no.

– Vi har jo va­ert her en stund, og de som job­bet her er grim­stad­folk. Vår kar­rie­re er over her, dess­ver­re, sier han.

På man­dag ble det kjent at ka­fe­en Trio på Tor­vet kas­ter inn hånd­kle­et, og for få da­ger si­den gjor­de Saku­ra på Tor­vet det sam­me.

ØST­OVER: Nå må grim­stad­folk øst­over til nabo­byen for å få seg en biff fra Mør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.