Må hen­te inn dyk­ker

Kom­mu­nen en­ga­sje­rer nå en dyk­ker for å gå un­der vann og un­der­sø­ke hvor­dan det ser ut etter ra­set på Inntjoreveien.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Kje­til Karlsen kje­[email protected]

Kom­mu­nen sen­der en dyk­ker i van­net for å se på Inntjoreveien.

– Jeg kan ennå ikke si noe om når den­ne vei­en kan åpne igjen el­ler hvor lang tid det vil ta å fik­se vei­en, men vi job­ber så fort vi kan med det­te. Jeg må jo si at jeg sy­nes inn­byg­ger­ne på Inn­tjo­re som er be­rørt av det­te ra­set er vel­dig tål­mo­di­ge. Selv om de kan kjø­re ut vei­en over Hest­ha­gen og kom­me ut på raste­plas­sen ved Troll­da­len på E18, er det jo en vel­dig om­vei for dem. Vi job­ber der­for så fort vi kan med det­te for å få vei­en klar igjen. Sam­ti­dig har vi eks­per­ter in­ne som job­ber både over og un­der van­net på ras­ste­det, og de vil va­ere så sik­re som mu­lig og vite at vei­en er sik­ker før de åp­ner opp for tra­fikk igjen.

Det­te for­tel­ler Hans Stor­mo, fag­an­svar­lig for by­drift i Grim­stad kom­mu­ne og an­svar­lig for å byg­ge opp igjen vei­en, til Adressa tirs­dag.

Vei­en ble ska­det – ras­te ut

Det var i midt­en av de­sem­ber i fjor at det en søn­dag etter­mid­dag pl­ut­se­lig gikk et stort stein­ras over Inntjoreveien. Kort tid et­ter­på ras­te også vei­en ut i Red­dals­van­net som føl­ge av alle stei­ne­ne som ras­te ned fjell­si­den og lan­det på vei­en. Iføl­ge Stor­mo var det rundt 100 ku­bikk med stein som ras­te ned, og tryk­ket fra dis­se og ska­den de gjor­de på vei­en da de lan­det der, gjor­de at vei­en si­den ras­te ut i van­net. Si­den har vei­en va­ert stengt og det har blitt job­bet iher­dig fra kom­mu­nens side med å få åp­net vei­en igjen.

I slut­ten av de­sem­ber sa Stor­mo til Adressa at det var fore­tatt grunn­bo­rin­ger på ras­ste­det, og at sva­re­ne på dis­se prø­ve­ne vil­le fore­lig­ge litt over nytt­år.

Han sa også at det skul­le vur­de­res om grun­nen er sta­bil nok for å byg­ge vei­en opp igjen vei­en i sam­me tra­sé, el­ler om vei­en må spren­ges inn i fjell­si­den for å bli sik­ker nok.

Må ha dyk­ker ut i van­net

Sent man­dag kveld den­ne uka fikk så Stor­mo rap­por­ten fra de inn­lei­de eks­per­te­ne i Mul­ti­con­sult, men sva­ret der­fra var at før de kan si noe sik­kert om hva som blir vei­en vi­de­re, må det gjø­res fle­re un­der­sø­kel­ser på ras­ste­det. Både over og un­der vann. Stor­mo har der­for leid inn en dyk­ker som skal un­der­sø­ke ra­set på fem-seks me­ters dyp i Red­dals­van­net.

– Vi var oppe og kik­ket på ste­det i dag (ons­dag, red.anm.), og i mor­gen tid­lig (i dag tors­dag, red.anm.) skal han gå ned i van­net for å un­der­sø­ke hvor­dan ra­set har va­ert. Om det har rast rett ned el­ler om det har sklidd side­lengs ut, sier han.

Sam­ti­dig som de har to eks­per­ter fra to uli­ke fag­di­si­pli­ner in­ne som gir an­be­fa­lin­ger i sa­ken, en in­ge­ni­ør­geo­log som job­ber med det som er over van­net og en geotek­ni­ker som job­ber med det som er un­der van­net, job­bes det også med å ren­se fjell­si­den for tra­er, røt­ter og stein slik at vei­en blir mest mu­lig sik­ker når den åp­ner igjen. Men når det blir kan alt­så ikke Stor­mo si noe om i dag.

KRATER: Det er fort­satt et stort hull midt i vei­en der Inntjoreveien går. Hans Stor­mo fra kom­mu­nen sier at både kom­mu­nens han ennå ikke kan si noe om det.

HAR RENSET FJELL­SI­DEN: Helt si­den ra­set gikk har kom­mu­nen og de inn­lei­de eks­per­te­ne renset fjell­si­den langs Inntjoreveien for tra­er, stein­blok­ker og an­net som kan rase ut i vei­en. Nå skal det va­ere sva­ert trygt her.

STORT: Slik ser det ut i fjell­si­den over vei­en der stei­ne­ne ras­te ut fra fjel­let og hav­net på Inntjoreveien. Iføl­ge Stor­mo kan det ha va­ert 100 ku­bikk.

SKAL BOLTES: Dis­se fjell­blok­ke­ne skal sik­res med bol­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.