Mer eli­te i folke­sty­ret?

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ Frem­skritts­par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat Le­ne Lange­myr ut­tal­te til Ag­der­pos­ten at hun vil ha faer­re med­lem­mer i kom­mune­sty­ret og hel­ler fle­re fri­kjøp­te hel­tids­po­li­ti­ke­re.

➤ Venst­re og gruppe­le­der Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen vil tvert imot ha fle­re med i kom­mune­po­li­tik­ken og spre ver­ve­ne på fle­re ho­der.

➤ Det sit­ter 35 med­lem­mer i kom­mune­sty­ret i dag. Det blir ikke mer de­mo­kra­ti el­ler folke­sty­re om an­tal­let re­du­se­res, slik Lange­myr tar til orde for. Det vil også va­ere uhel­dig om kom­mu­nen skal kjø­pe fri fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re på hel­tid.

➤ Det er en ut­ford­ring at man­ge vel­ge­re opp­le­ver at av­stan­den til po­li­ti­ke­re og for­valt­ning øker, og at det blir et elite­lag som trek­ker i trå­de­ne. Frem­skritts­par­ti­et er el­lers ty­de­li­ge på å ad­va­re mot elite­preg i sam­fun­net.

➤ Det­te er en vik­tig dis­ku­sjon, for det hand­ler om grunn­la­get for folke­sty­ret. Sam­fun­net er tjent med at vi får gode og re­pre­sen­ta­ti­ve kan­di­da­ter i dis­se po­si­sjo­ne­ne. Der­for må det va­ere prak­tisk og øko­no­misk over­kom­me­lig for van­li­ge folk å dri­ve lo­kal­po­li­tikk. Det skal ikke va­ere en godt be­talt kar­rie­r­evei. Det po­li­tis­ke en­ga­sje­men­tet og vil­jen til å tje­ne sam­fun­net må va­ere lede­stjer­nen.

DE­BATT: Ord­fø­rer­kan­di­dat Le­ne Lange­myr (Frp) øns­ker faer­re med­lem­mer i kom­mune­sty­ret. På bil­det ser vi også Issi­fou Ko­an­da (SV) og Knut Mør­land (KrF).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.