Over­ras­ket over den sto­re op­ti­mis­men i na­e­rings­li­vet

Tirs­dag mor­gen var det trangt om plas­se­ne da Spare­bank1 SR-bank pre­sen­ter­te et ferskt kon­junk­tur­baro­me­ter, hvor ho­ved­bud­ska­pet var opp­løf­ten­de.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

Baro­me­te­ret er ba­sert på at 800 be­drif­ter har gitt ty­de­li­ge svar på for­vent­nin­ger for ti­den som kom­mer.

– Det er over­ras­ken­de man­ge som ven­ter bed­re lønn­som­het, kun­ne Kyr­re M. Knud­sen for­tel­le den sto­re for­sam­lin­gen.

Na­er­me­re be­stemt 65 pro­sent av de spur­te svar­te at de for­ven­ter økt lønn­som­het i 2019.

Knud­sen er sjefs­øko­nom i SR­bank, og kun­ne også mel­de om en stor tro på økt om­set­ning. Hele 73 pro­sent for­ven­ter det.

For­sam­lin­gen fikk høre om et år som tro­lig vil pre­ges både av sto­re bryt­nin­ger, blant an­net knyt­tet til po­pu­lis­tis­ke be­ve­gel­ser i po­li­tik­ken og fe­no­me­ner som brexit, men også øko­no­misk opp­sving.

Knud­sen på­pek­te at en så stor tro på økt lønn­som­het er den høy­es­te som er re­gist­rert i baro­me­te­rets his­to­rie. Om for­vent­nin­ge­ne slår til, er det gode ny­he­ter ikke bare for be­drif­te­ne selv, skal vi tro eks­per­ten.

– Det er vik­tig for na­e­rings­liv og ro­bust­het i en re­gion, for­di økt lønn­som­het gir rom for å sat­se, sa han.

– Tren­ger ri­siko­vil­lig ka­pi­tal

Det var imid­ler­tid ikke ro­sen­rødt alt som ble pre­sen­tert den­ne mor­ge­nen. Fle­re ut­tryk­te et be­hov for at ka­pi­tal­ster­ke ak­tø­rer på Ag­der bur­de sat­se mer of­fen­sivt på grün­de­re med spen­nen­de ide­er.

– Vi skul­le hatt mer ri­siko­vil­lig ka­pi­tal som kan over når In­no­va­sjon Nor­ge har va­ert in­ne og hjul­pet noen i gang, sa Mor­ten Ha­ak­stad, som le­der Aren­dal na­e­rings­for­ening.

Og Svein­ung Hov­stad, In­no­va­sjon Nor­ge-sjef på Ag­der, er­kjen­te at det bur­de va­ert en stør­re opp­blomst­ring av nye sel­ska­per.

– Vi har man­ge fine be­drif­ter, men vi kla­rer ikke å få nok knopp­sky­ting rundt de sto­re lo­ko­mo­ti­ve­ne, sa han. ➤

HU­MØR: Et full­satt kon­fe­ranse­rom på Strand ho­tel Fevik fikk høre John Ber­nan­der og and­re for­tel­le om en re­gion med over­ras­ken­de mye op­ti­mis­me tirs­dag mor­gen. På førs­te benk satt blant and­re råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim, ord­fø­rer Kje­til Glims­dal og In­no­va­sjon Nor­ge-sjef på Ag­der Svein­ung Hov­stad.

OPP­GANG: Kyr­re M. Knud­sen spår en po­si­tiv ut­vik­ling i lands­de­len.

FOLKSOMT: Det var knapt et le­dig sete å opp­dri­ve i sa­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.