Mø­ter også motstand fra tid­li­ge­re parti­fel­le

Det er ikke bare Venst­re som rea­ge­rer på Le­ne Lange­myrs øns­ke om faer­re folk i lo­kal­po­li­tik­ken. Også tid­li­ge­re Fr­per Øystein Møre­trø går nå ut mot Lange­myr.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karlsen kje­[email protected]

– Her må jeg si meg helt enig med Venst­re. Det er sa­er­de­les vik­tig at de folke­valg­te spei­ler inn­byg­ger­ne på en best mu­lig måte og det opp­når man ikke ved og ha noen få hel­tids­po­li­ti­ke­re. Når det gjel­der Lange­myrs syns­punk­ter på det­te så er jeg vel kjent med dem, men tvi­ler på at det­te er en me­ning som har bred støt­te i hen­nes eget par­ti. Så la oss hel­ler få folk fra det bre­de lag, helst med en god er­fa­ring fra yr­kes­li­vet, så vi ikke bare sit­ter igjen med en gjeng med po­li­tis­ke broi­le­re.

Det­te skri­ver tid­li­ge­re Frppo­li­ti­ker Øystein Møre­trø på Adres­sas Face­bo­ok-side ons­dag etter at sa­ken ble lagt ut der. Og han får kjapt svar av Lange­myr.

– Tror ikke du, Øystein, skal på­be­ro­pe deg hva Frp me­ner. Det er fak­tisk en­stem­mig enig­het i vår grup­pe i den­ne sa­ken. På lik lin­je som i de fles­te and­re sa­ker. Du av alle bur­de vite at det­te er Frp-po­li­tikk, skri­ver hun til­ba­ke.

Jarle Chris­ti­an­sen (Ap) gir også sin støt­te til Venst­re, og sier at det sis­te Grim­stad tren­ger nå er en eli­te av yr­kes­po­li­ti­ke­re.

AR­KIV

UENIG: Øystein Møre­trø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.