I år skal Pan for­nyes

Nye Pan skal stå klar til høs­ten. Sa­len skal blant an­net få en li­ten sce­ne og en­kel gar­de­ro­be.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Gro Austenå Berg [email protected]

– Det er satt av mid­ler i Grim­stad kom­mu­ne til en to­tal for­ny­el­se av sa­len Pan, for­tel­ler kul­tur­hus­le­der og kino­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen.

Iføl­ge ham gjen­står nå bare noen for­ma­li­te­ter og pa­pir­ar­beid før byg­gin­gen kan be­gyn­ne.

Til opp­tre­de­ner

– Vi hå­per til­byg­get, som skal inne­hol­de en li­ten sce­ne og en­kel gar­de­ro­be, kan bli byg­get før som­mer­en. Pla­nen er å slå hull i veg­gen og gjø­re alt in­ne i sa­len etter Kort­film­fes­ti­va­len, for­tel­ler han.

Un­der fes­ti­va­len må sa­len va­ere in­takt, så kort­fil­m­en­tu­si­as­te­ne får ikke gle­de av sa­len før nes­te år.

– Men det reg­ner vi med høs­tens lo­ka­le pub­li­kum får, sier Tallak­sen, og leg­ger til at Pan da vil bli en flott sal med nytt amfi og Dol­by Atmos kino­lyd.

– Den vil også bli en li­ten kon­ser­tog tea­ter­sal ut­styrt med di­gi­talt klang­an­legg for op­ti­mal akus­tikk til alle for­hold. Ja, klas­sisk mu­sikk kan opp­le­ves som det var en ka­te­dral, sier han og smi­ler.

I fjor be­gyn­te de også å teg­ne på pla­ne­ne for ny foajé, nytt inn­gangs­par­ti, kon­tor og toa­let­ter.

– Her er man­ge spen­nen­de ide­er til å ska­pe frem­ti­dens kul­tur­hus. Det­te om­rå­det er fra 1985 og er mo­dent for for­ny­ing, me­ner kul­tur­hus­le­de­ren og leg­ger til at de øns­ker et kul­tur­hus som i stør­re grad er åpent, et treff­sted med hyg­ge­li­ge møb­ler og noe godt til kaffe­kop­pen.

– Vi job­ber for fullt vi­de­re i år med å få på plass de­tal­jer rundt kiosk med in­te­grer­te støy­frie kjøle­rom, en­kel kafé­løs­ning og god kø­lo­gis­tikk. Et vak­kert inn­gangs­par­ti på hjør­net ut mot Heste­tor­vet er også på tegne­blok­ka, sier han, og for­tel­ler vi­de­re at drøm­men er å få rea­li­sert dis­se pla­ne­ne i 2020 hvis po­li­ti­ker­ne vil.

Ikke skran­ten­de

El­lers har året som gikk va­ert et år med tek­nis­ke in­ves­te­rin­ger.

– Vi har kjøpt PA, høyt­ta­ler­an­leg­get i Ca­ti­li­na som før ikke var vårt. Vi har kjøpt mye lys­ut­styr til sce­nen, ikke minst mye in­fra­struk­tur som dim­me­re og nye mo­to­ri­ser­te lyst­rekk i sa­len. Vi­de­re er det kjøpt inn lysmik­ser og mid­dels stor di­gi­tal lyd­mik­ser, for­tel­ler Tallak­sen som an­slår in­ves­te­rin­ge­ne til å va­ere ca. 1.1 mil­lio­ner, som fi­nan­sie­res over 2–3 år.

– Det er el­lers gjort en stor tek­nisk over­ha­ling av Stein­way­fly­ge­let, som det på­stås klin­ger 20 pro­sent bed­re. Det er lagt nytt scene­gulv, og brøn­ner for tek­nikk ved scene­kan­ten. Så fra å va­ere et kul­tur­hus med skran­ten­de tek­nikk, er vi nå ri­me­lig godt skodd. De tek­nis­ke in­ves­te­rin­ge­ne ska­per be­ty­de­li­ge lei­e­inn­tek­ter, fort­set­ter kul­tur­hus­le­de­ren. Kiosk­drif­ten var i 2018 på 2.262.000 kro­ner mot 2.208.000 i 2017, og Tallak­sen sier at det er hyg­ge­lig at det hand­les i kios­ken.

– Det hol­der liv i oss.

Rik­tig og vik­tig

Når det gjel­der kino­be­sø­ket, var fjor­året et jevnt år.

– Det så len­ge ut til 5–6 pro­sent øk­ning fra 2017, men så ble det la­bert be­søk i de­sem­ber, og for­spran­get for­svant, opp­gir Tallak­sen og leg­ger til at det er na­tur­li­ge sving­nin­ger.

– På kul­tur­si­den skul­le vi gjer­ne til­bydd enda mer pro­gram. De sis­te par åre­ne har det blitt noe re­du­sert. Det­te har med ad­mi­ni­stra­tiv ka­pa­si­tet å gjø­re. Kulturhuset har en re­la­tivt li­ten be­tje­ning, noe som be­gren­ser det å stå som ar­ran­gør og gyve på med en rek­ke inn­kjøp­te ar­ran­ge­men­ter, for­kla­rer kul­tur­hus­le­de­ren som sy­nes det er gøy å se hvor­dan de lo­ka­le ak­tø­re­ne bi­drar med fore­stil­lin­ger.

– Jeg som kul­tur­hus­le­der, er stolt av at sty­ret har be­stemt at for­enin­ger og lag i Grim­stad slip­per lei­e­kost­na­der for lo­ka­let ved opp­set­nin­ger. Det er nok ikke vel­dig man­ge kul­tur­hus som gjør det. Jeg me­ner det er rik­tig og vik­tig at kulturhuset får va­ere by­ens stor­stue der man får mu­lig­het å ska­pe de gode opp­le­vel­ser. Det­te ge­ne­re­rer ikke minst et sva­ert godt sam­ar­beids­kli­ma, av­slut­ter han.

OPPGRADERES: Kul­tur­hus­le­der Rolf Mey­er Tallak­sen for­tel­ler at «nye» Pan, i til­legg til kino, vil bli bygd om til å bli en kon­sert/tea­ter­sal med sce­ne. – Det vil bli en flott sal med nytt amfi og Dol­by Atmos kino­lyd.

SKILT: «Nye sa­ler» skal byg­ge ny fi­re­felts Pan i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.