Ser etter nye spil­le­re både lo­kalt og i ut­lan­det

Jerv jak­ter iher­dig på for­sterk­nin­ger, og Ar­ne Sand­stø for­tel­ler at de le­ter bredt etter en su­per­spiss. Selv har han va­ert på jakt i USA.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - An­na Torp Kvas­jord an­[email protected]

– Kva­li­tet frem­over på ba­nen er det vik­tigs­te for oss nå. Vi har kart­lagt eks­tremt man­ge spil­le­re, for­tel­ler Jervs tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Jerv-tre­ne­ren og hans team har iføl­ge ham selv sett etter spil­le­re over­alt. Agen­te­ner de har kon­takt med hjel­per dem, spil­le­re kjen­ner ofte spil­le­re som tren­ger ny ut­ford­ring, og i til­legg bru­ker tre­ner­team­et mye tid selv på å kon­tak­te sitt nett­verk og se uli­ke spil­le­re i ak­sjon. Selv har Ar­ne Sand­stø va­ert ti da­ger i USA.

– Jeg har sett på vel­dig man­ge spil­le­re der. Det hand­ler om å kart­leg­ge, så får vi se hva vi har råd til. El­lers ven­ter vi jo på svar fra klub­ber, agen­ter og spil­le­re, for å se hva vi kan, hva vi vil og hva vi får lov til, sier han.

– Er dere langt unna å fin­ne en spiss nå?

– Det vet man ald­ri. Sier klub­ben ja, så kan ting gå vel­dig fort, men det er ofte mye ven­ting, sier han.

I til­legg til å øns­ke seg en kva­li­tets­spil­ler sports­lig sett, er det også vik­tig for Sand­stø og co. at ved­kom­men­de skal pas­se inn i spil­ler­grup­pa.

– I ut­gangs­punk­tet så øns­ker vi oss noen som er så like oss som mu­lig når det kom­mer til kul­tur og slikt. Til­venn­in­gen blir desto kor­te­re. Men ja, vi går bredt ut i jak­ten på nye spil­le­re, sier Ar­ne Sandsø.

Han har fle­re spil­le­re på prøve­spill i dis­se da­ger.

Fle­re på prøve­spill

Spis­sen Ole Ma­ri­us Hå­be­stad fra Ex­press er på tre­ning, det sam­me er midt­bane­spil­le­ren Mat­hias Mad­sen fra Start.

– Vi har og en ung­gutt fra Vi­king på tre­ning som he­ter Tho­mas Ja­kob­sen, og en fra Eng­land, som he­ter Fuad Ade­ni­yi. Ti­den vil vise om dis­se spil­ler­ne blir med oss vi­de­re.

Ja­kob­sen er an­gri­per og Ade­ni­yi er midtt­s­top­per.

Star­ter med hard­kjør

La­get star­tet opp se­son­gen i for­ri­ge uke, og har den­ne uka star­tet et hard­kjør uten like.

– Vi skal ha ti øk­ter i uka de tre nes­te uke­ne, for å få den meng­den vi tren­ger nå på den­ne ti­den av året, sier Sand­stø.

Gjen­gen kjører tre rene styrke­øk­ter, de har en ren sprint­økt, fem fot­balløk­ter, og en lang­kjø­ring i uka.

– Sånn det ser ut nå så syns jeg det ser vel­dig bra ut, vi er vir­ke­lig i rute. Mat­hias (Wich­mann), Ho­el og Pe­ter Rei­nard­sen har litt små­ska­der, men de er i tre­ning selv om de ikke føl­ger opp­leg­get til de and­re. Det er ikke noen al­vor­li­ge grei­er, så de er snart med oss igjen, sier tre­ne­ren.

– Mye mengde­tre­ning nå, men hva er fo­kus på spilløk­te­ne de­res?

– Vi job­ber mest med det fy­sis­ke nå, men på spilløk­te­ne hand­ler det om fart, ha det moro, kon­kur­ran­ser slik at de he­ver seg de sis­te pro­sen­te­ne. Så set­ter vi de opp i uli­ke for­ma­sjo­ner, og job­ber med uli­ke re­la­sjo­ner slik at de skal bli godt kjent med hver­and­re, sier han.

Drop­per al­ter­na­ti­ve øk­ter

Jerv har de sis­te åre­ne gjort al­ter­na­ti­ve ting i tre­nings­ar­bei­det sitt, og har kjørt både tur­nøk­ter og kick­bok­sing­øk­ter. Det blir det ikke noe av nå.

– Vi skal ikke gjø­re det i år. Det var gode tre­nings­øk­ter vi fikk, og sa­er­lig styrke­bi­ten var vel­dig bra. Men nå har vi kom­met et styk­ke vi­de­re i styrke­tre­nings­ar­bei­det, så nå vil vi prio­ri­te­re an­ner­le­des.

Jerv mis­tet man­ge spil­le­re etter se­song­slutt, men har også fått inn en del nye fjes. Si­mon Lar­sen, Ben­ja­min Bou­jar og Tor­je Wich­ne er på plass. De har glidd fint inn i spil­ler­grup­pa.

– Det er fine gut­ter, men det viss­te vi før de kom. De gir gass på tre­ning, er po­si­ti­ve, og det er det vi tren­ger, sier han.

Ny­lig ble det klart at Brice Wem­bang­omo for­la­ter Jerv. Det ten­ker ikke Sand­stø så mye på.

– Det var in­ten­sjo­nen da vi hen­tet han, at han skul­le bli solgt det sis­te året av kon­trak­ten. Det er bare synd at han ikke har fått tatt det sis­te ste­get, og blitt mer sta­bil i pre­sta­sjo­nen. Det vil­le va­ert bra for ham, og det kun­ne gjort at han var mer verdt også, sier tre­ne­ren.

Mø­ter Vind­bjart først

Jervs tre­nings­kamp­pro­gram er satt, og Jerv får sin førs­te test

26. ja­nu­ar mot Vind­bjart. Kam­pen spil­les på My­ra. Her er hele over­sik­ten:

26. ja­nu­ar: Jerv-Vind­bjart

2. fe­bru­ar: Jerv-No­tod­den.

8. fe­bru­ar: Aren­dal-Jerv

15. fe­bru­ar Bry­ne-Jerv

8. mars: Odd-Jerv

15. mars: Aren­dal-Jerv

23. mars Sand­nes Ulf-Jerv Jerv skal også spil­le to kam­per på Mar­bel­la når de er på tre­nings­leir der. De rei­ser 26. fe­bru­ar. Mot­stan­de­re er ikke kla­re.

HARD­KJØR: Jerv-spil­ler­ne har for ti­den et tøft tre­nings­pro­gram for å byg­ge seg opp fy­sisk. Her er Es­pen Knud­sen (t.v.) og Da­ni­el Aase i ak­sjon.

LE­TER: Dag­lig le­der Chris­top­her MacCon­nacher og tre­ner Ar­ne Sand­stø (t.h.) i sam­ta­le un­der ons­da­gens tre­ning på Le­ver­myr. Sand­stø for­tel­ler at klub­ben le­ter bredt etter nye spil­le­re.

NY: Et av de nye fje­se­ne på tre­nings­fel­tet er elite­se­rie­ve­te­ran Si­mon Lar­sen, som er hen­tet fra Start.

HEN­GER I STROPPEN: Kris­tof­fer Tøn­nes­sen og de and­re spil­ler­ne tar i bruk man­ge f

ALLE FOTO: MAR­TIN HAU­GEN

or­skjel­li­ge me­to­der i opp­tre­nin­gen. TIl venst­re ser vi den en­gels­ke prøve­spil­le­ren Fuad Ade­ni­yi, som er midt­stop­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.