Ing­vild var­mer opp i Sør-Afri­ka

I vak­re om­gi­vel­ser i Sør-Afri­ka med noen av ver­dens bes­te fri­idretts­ut­øve­re rundt seg, har sprin­te­ren Ing­vild Mein­seth la­det opp til en ny, spen­nen­de fri­idretts­se­song.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FRIIDRETT ➤ An­na Torp Kvas­jord an­[email protected]

Fjor­års­se­son­gen ble en li­ten ned­tur for Ing­vild Mein­seth, som ikke klar­te å kva­li­fi­se­re seg til U20-EM. Det prø­ver hun å glem­me, for nå er det se­son­gen 2019 som står for tur.

– Jeg var ikke så vel­dig for­nøyd med 2018-se­son­gen, det leg­ger jeg ikke skjul på. Det gikk ikke som jeg had­de hå­pet på. Det kom seg jo litt på slut­ten av se­son­gen, men jeg var lik­som ald­ri skik­ke­lig i slag, for­tel­ler hun.

Mein­seth var av­gangs­elev på vi­dere­gå­en­de i fjor, og hun inn­røm­mer at ek­sa­mens­ti­den, og alt som skjed­de på vår­en stjal for mye kref­ter av hen­ne. Det ble for mye rett og slett, og re­sul­ta­te­ne på fri­idretts­ba­nen ble der­for ikke så gode som hun had­de hå­pet på.

– Friidrett er en idrett der det går litt opp og ned, og det er helt na­tur­lig at man opp­le­ver litt mot­gang. Sånn er det bare. Jeg prø­ver bare å leg­ge det som skjed­de i fjor bak meg, og fo­ku­se­re på det som kom­mer frem­over, for det som har va­ert får man ikke gjort noe med, sier hun.

Til tross for det hun selv kal­ler en mind­re god se­song, ble det både NM-sølv i se­nior­klas­sen på 100 me­ter, gull på sam­me dis­tan­se i junior-NM og hun ble num­mer tre i nor­disk mes­ter­skap før se­son­gen 2018 var fer­dig.

Fri­år

Et­ter se­song­slutt tok hun seg noen uker fri, for å kob­le av og gjø­re and­re ting. Si­den slut­ten av sep­tem­ber/be­gyn­nel­sen av ok­to­ber har det va­ert fult trøkk igjen.

– Det har va­ert fullt kjør fra ok­to­ber, så nå har jeg trent godt noen må­ne­der. Jeg var på en sam­ling med re­krut­te­rings­lands­la­get i høst, el­lers har jeg trent godt hjem­me. Jeg mis­tet en tre­nings­sam­ling rett før jul da jeg var litt for­kjø­let, men så skul­le vi jo til Sør-Afri­ka nå, så det gikk for så vidt greit, sier hun.

Ing­vild Mein­seth tar seg et fri­år i år, og har fult fo­kus på idret­ten.

– Jeg har job­bet litt på SFO på Fevik sko­le, og vas­ket litt for mor­mor. Men el­lers er fo­ku­set kun på tre­ning og på å få slap­pet godt av mel­lom øk­te­ne. Det er dei­lig å slip­pe prø­ver og slik på sko­len, og jeg mer­ker at jeg får re­sti­tu­ert meg mye bed­re og ras­ke­re nå enn da jeg had­de sko­len å ten­ke på også. Tre­nin­gen i høst har gått vel­dig bra egent­lig, og jeg har stort sett va­ert frisk, sier hun.

De sis­te tre uke­ne har Fe­vi­kjen­ta va­ert i Sør-Afri­ka på en kom­bi­nert tre­nings­tur og fe­rie­tur sam­men med fa­mi­li­en, be­stå­en­de av mam­ma og pap­pa (Søl­vi og Frank Ot­to Mein­seth) som også er tre­ne­re. Store­bro­ren Even har også va­ert med.

– Hoved­fo­kus er tre­ning når vi er her nede, men det blir jo tid til litt and­re ting også. Vi har vel hatt to fri­da­ger på de uke­ne her, men tre­ner lan­ge øk­ter i ste­det for fle­re kor­te på grunn av var­men. Det er rundt 30 gra­der her, så det mer­kes, sier hun.

Ste­det de har va­ert på he­ter Stel­len­bosch, og er et kjent fri­idretts­sted. Her rei­ser man­ge av ver­dens bes­te fri­idretts­ut­øve­re vin­ters­tid for å tre­ne.

– På tre­ning i dag møt­te jeg Daf­ne Schip­pers, og jeg har trent litt med noen av de bes­te sprin­ter­ne fra Sve­ri­ge. Jeg kjen­ner jo man­ge av dem fra tid­li­ge­re, så det har va­ert vel­dig bra å få litt match­ing av dem. De er jo litt ras­ke­re enn meg, så det er bra å få pushet seg litt, sier hun.

Drøm­mer om EM

Ing­vild Mein­seth tre­ner cir­ka 2,5 ti­mer om da­gen for ti­den, og hun sier at det fø­les bra ut per dags dato.

– Ak­sel­ra­sjo­nen min er vel­dig bra for ti­den, men frem­over må jeg job­be enda mer med slut­ten av lø­pe­ne mine og topp­far­ten. Det hand­ler el­lers mye om tek­nikk. Alt fø­les vel­dig bra ut nå, men hvor bra jeg er for ti­den vet man jo ikke før man har slup­pet opp litt, og får kon­kur­rert. Ak­ku­rat nå er krop­pen full av tre­ning, så topp­for­men er der ikke, men det blir spen­nen­de å se når jeg slip­per litt opp, sier hun.

In­nen­dørs­se­son­gen na­er­mer seg for fult for Ing­vild Mein­seth og de and­re fri­idretts­ut­øver­ne i Sø­rild. Førs­te test for Ing­vild blir nes­te helg, når hun tar tu­ren til Bae­rum for å del­ta på Bas­sen sprint.

– Jeg skal del­ta der, men vi har ikke lagt pla­ner for hva som skjer et­ter det. Jeg sat­ser ikke hund­re pro­sent på in­nen­dørs­se­son­gen, men går det bra nå på de førs­te stev­ne­ne, så kan jo et in­nen­dørs-EM va­ere en mu­lig­het. Løs­ner det skik­ke­lig er ikke det noen umu­lig­het, sier hun.

Årets sto­re mål er el­lers U23EM uten­dørs i Sve­ri­ge som går av sta­be­len 11. til 14. juli.

Vond fot

Sør-Afri­ka-tu­ren har va­ert sva­ert vel­lyk­ket for Ing­vild Mein­seths del, og hun har fått godt ut­byt­te av tre­nin­gen i det vak­re lan­det. Hun for­tel­ler at det dess­ver­re ikke er til­fel­le for bro­ren, Even.

– Han har slitt med en vond fot her nede, så han har ikke fått trent det han skul­le. Han

har trent vel­dig bra i høst, så vi hå­per det går fort over. Det er kjipt at noe sånn skul­le duk­ke opp når vi først tok tu­ren til SørAfri­ka, for­tel­ler lille­søs­ter.

Hun er full av be­geist­ring for lan­det, og leg­ger ikke skjul på at det kan­skje ikke er sis­te gang hun be­sø­ker Sør-Afri­ka.

– Det er vel­dig fint her. Det er mye fat­tig­dom her, og det er selv­sagt utro­lig trist å se, men na­tu­ren her er vel­dig fin, og vi har fått sett mye fint i til­legg til å trent godt, sier hun.

KOSER SEG: I nes­ten tre uker har Ing­vild Mein­seth og fa­mi­li­en va­ert i Sør-Afri­ka på en kom­bi­nert tre­nings­leir og fa­mi­lie­tur. Her på tre­nings­ba­nen i Stel­len­bosch, hvo tre­ning en dag.

ALLE FOTO: PRIVAT

r fle­re in­ter­na­sjo­na­le stjer­ner også tre­ner. Blant an­net duk­ket su­per­sprin­te­ren fra Ne­der­land, Daf­ne Schip­pers opp på

GODE ØK­TER: Ing­vild Mein­seth for­tel­ler at det har blitt man­ge gode øk­ter i Sør-Afri­ka. Ak­sel­ra­sjo­nen er sva­ert god om da­gen, men hun job­ber med topp­far­ten og det å hol­de lø­pet ut for å bli enda bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.