Hør­te ikke si­re­ne­ne

Si­vil­for­sva­rets vars­lings­an­legg i Grim­stad ble satt ut av drift i 1995. Nå lu­rer Bjørg Ei­de (KrF) på hvor­for, og om det er på tide å få lyd i si­re­ne­ne igjen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

Da Bjørg Ei­de (KrF) ikke hør­te noen si­re­ner un­der tes­tin­gen av Si­vil­for­sva­rets vars­lings­an­legg ons­dag, be­stem­te hun seg for å un­der­sø­ke sa­ken na­er­me­re.

Ons­dag b lede så­kal­te ty­fon vars­lings­an­leg­ge­ne over he­le Nor­ge tes­tet. I kom­mu­ner som Aren­dal og Kris­tian­sand gjal­let sig­na­let «Vik­tig mel­ding – lytt på ra­dio», men ikke i Grim­stad.

Kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Bjørg Ei­de (KrF) had­de fått med seg at alar­me­ne skul­le tes­tes, og stus­set der­for da hun ikke hør­te noen ting, for­tel­ler hun til Adres­sa.

De­mon­tert i 1995

– Da jeg ikke kun­ne opp­fat­te noe si­re­ne fra min lei­lig­het na­er Grim­stad sen­trum, tok jeg kon­takt med kom­mu­nen. De kun­ne opp­ly­se om at Grim­stad ikke leng­re har noe vars­lings­an­legg til sine inn­byg­ge­re. Det ble de­mon­tert av Si­vil­for­sva­ret i 1995!

På bak­grunn av det­te har Ei­de nå sendt ord­fø­rer og parti­fel­le Kje­til Glims­dal to spørs­mål hun hå­per å få svar på i nes­te kom­mune­styre­møte:

1. Kan ord­fø­re­ren rede­gjø­re for hva som var år­sa­ken ti lat ty­fon vars­lings­an­leg­get i sin tid ble fjer­net fra Grim­stad?

2. Vil ord­fø­re­ren ta ini­tia­tiv til å få Si­vil­for­sva­ret til å ta en ny vur­de­ring om be­ho­vet for ty­fon vars­lings­an­legg i Grim­stad?

Glims­dal er fore­lø­pig usik­ker på hva ut­fal­let av sa­ken blir.

– Jeg har bedt om hjelp til å fin­ne ut hva som var år­sa­ken til at an­leg­get ble de­mon­tert i 1995. Det­te vil va­ere grunn­lag for å vur­de­re om et til­sva­ren­de an­legg skal etab­le­res på nytt, el­ler om vi har andre­vars­ling s og be­red­skaps ru­ti­ner som iva­re­tar be­folk­nin­gens sik­ker­het. Det skal gode grun­ner til for at vi skal gjen­inn­føre en vars­lings­ord­ning nå et­ter 24 år, opp­ly­ser han til Adres­sa.

Skul­le i drift igjen

En kikk i Adres­sas ar­kiv vi­ser at man også tid­li­ge­re har etter­lyst lyd fra si­re­ne­ne. I 2002 ut­tal­te så­gar si­vil­for­svars­in­spek­tør Knut O. Flat­ner at det var søkt om mid­ler til å set­te an­leg­get i stand igjen, men det har alt­så ikke skjedd.

Sek­sjons­sjef i Si­vil­for­sva­ret Jørn At­le Mo­holdt sva­rer slik når Adres­sa spør ham om det er noe som til­si­er at an­leg­get i Grim­stad kan bli satt i drift igjen:

–Da­gens plas­se­rin­ga v vars­lings­an­leg­ge­ne er ba­sert på et sone­kon­sept fra den kal­de kri­gens da­ger. En­kel­te kom­mu­ner med for­høy­et ri­si­ko for fly­an­grep i krig ble på­lagt plikt til å byg­ge en stør­re an­del til­flukts­rom enn and­re kom­mu­ner. Vars­lings­an­leg­ge­ne svar­først og fremst ut­plas­sert for å vars­le be­folk­nin­gen om å gå i til­flukts­rom i ved fly­an­grep. Det er nå be­hov for å gjen­nom­gå plas­se­ring og an­tall vars­lings­an­legg opp mot nytt trus­sel­bil­de og nye bo­set­nings­mønst­re ba­sert på et mo­der­ni­sert sone­kon­sept.

– Di­rek­to­ra­tet for sik­ker­het og beredskap( D S B) h ar­der for­an­be­falt over­for Jus­tis-og be­red­skaps de­par­te­men­tet( J D) at an tall­vars­lings­an­legg­byg­ges ut, og at sys­te­met sup­ple­res med et na­sjo­nalt sys­tem for mo­bil­ba­sert be­folk­nings vars­ling som kan nå he­le be­folk­nin­gen. DSB har fått i opp­drag av JD å gjen­nom­føre en kost­nads og kon­se­kvens­ana­ly­se av de an­be­fal­te til­ta­ke­ne in­nen juni 2019. Som en del av det­te ar­bei­det skal D S Bu t ar­beide­kost­nads kal­ky­ler foret mo­bil­ba­sert be­folk­nings vars­lings­sys­tem in­nen 1. fe­bru­ar, opp­ly­ser Mo­holdt.

ILLUSTRASJONSFOTO: SI­VIL­FOR­SVA­RET

TYST: Ons­dag hør­te men­nes­ker over he­le Nor­ge ly­den fra sli­ke vars­lings­sys­te­mer, så­kal­te ty­fo­ner. Grim­stad er blant kom­mu­ne­ne hvor alar­me­ne for lengst er satt ut av drift.

FAKSIMILE AV ADRES­SA

SØKTE: I 2002 ble det søkt om mid­ler for å set­te Grim­stads alar­mer i stand igjen, men det­te før­te ikke frem.

NYS­GJER­RIG: Bjørg Ei­de vil kom­me til bunns i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.