Re­ma flyt­ter inn her og byt­ter plass med to for­ret­nin­ger

Kjøp­mann Jens Re­gen­bo­gen gle­der seg til å åpne i nye lo­ka­ler og byt­te plass med to and­re for­ret­nin­ger.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - NAERINGSLIV ➤ Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­[email protected]

Re­ma-kjøp­mann Jens Re­gen­bo­gen gle­der seg til å flyt­te fra Od­den til ny­oppus­se­de lo­ka­ler i Bark Si­las vei.

Re­ma 1000 skal flyt­te fra Od­den 4 og inn i In­te­ri­ør­går­den i Bark Si­las vei. Flyt­tin­gen be­gyn­ner i mars. Det gle­der de seg til.

– Vi hol­der vel til i de elds­te lo­ka­le­ne av alle Rema­bu­tik­ke­ne i re­gio­nen. I In­te­ri­ør­går­den får vi plass til mer, og alt pus­ses opp og blir nytt, sier bu­tikk­sjef Jens Re­gen­bo­gen.

– Slik vi har det nå, er det trangt. I dag er vi en klas­sisk som­mer­bu­tikk, men vi kan ikke bare håpe på en fin som­mer. Vi må dri­ve godt he­le året, sier Re­gen­bo­gen.

Nabo til Meny

Med flyt­tin­gen kom­mer Rema­bu­tik­ken na­er­me­re Meny i Bark Si­las vei. Kjøp­man­nen ser ikke på Meny som en kon­kur­rent.

– Vi kon­kur­re­rer med Kiwi og Ex­tra. Meny har et an­net kon­sept med mer eks­klu­siv og dyr mat. Folk kan hand­le fersk og noe på Meny og res­ten hos oss. Jeg tror det blir bra for beg­ge bu­tik­ke­ne at vi flyt­ter, sier han.

Re­ma skal et­ter pla­nen sten­ge 7. mars og be­gyn­ne flyt­tin­gen.

De kom­mer ikke til å ta med seg noe ut­styr, bort­sett fra pante­ma­ski­nen.

Re­gen­bo­gen er opp­rin­ne­lig fra Kas­sel i Tysk­land. Han har slekt i Grim­stad og øns­ket å flyt­te hit, et­ter å ha va­ert her mye gjen­nom åre­ne.

Han og sam­bo­eren (nå kona) Eben­ge Emi­lie Nsi­en tok over Re­ma-bu­tik­ken i 2015.

– Det er vel­dig fint i Grim­stad, mye fi­ne­re enn i Tysk­land. Det er faer­re folk, mind­re støy og trafikk.

Han kla­ger hel­ler ikke på job­ben.

– Det er ingen da­ger jeg må mo­ti­ve­re meg selv for å gå på jobb, jeg sy­nes det er vel­dig gøy. Jeg hå­per jeg kan job­be her til jeg er 70–75 år.

Kjøp­man­nen kom til Nor­ge i 2012 med en drøm om å bli sjef en norsk dag­lig­vare­bu­tikk.

In­te­ri­ør og far­ger

Re­ma byt­ter plass med Farge­rike og Kid, som skal inn i lo­ka­le­ne i Od­den 4.

Bu­tikk­sjef på Kid, Jan­nicke Selle­vold, gle­der seg vel­dig til å flyt­te til Od­den.

– Det er med stor gle­de jeg kan med­de­le at vi i Kid In­te­ri­ør åp­ner Nor­ges «fres­hes­te» Kid bu­tikk i nytt lo­ka­le i Grim­stad i april, skri­ver hun på Face­bo­ok.

De hol­der stengt en pe­rio­de fram til ny­åp­ning.

– Jeg vil tak­ke alle de tro­fas­te og lo­ja­le kun­de­ne våre. Kid In­te­ri­ør in­ves­te­rer i Grim­stad nett­opp på grunn av dere, skri­ver hun vi­de­re.

Selle­vold ser fram til det vi­de­re sam­ar­bei­det med Farge­rike i sam­me lo­ka­ler.

HIT: Re­ma byt­ter plass med Farge­rike, som skal inn i lo­ka­le­ne på Od­den.

FORVENTNINGSFULLE: Go­sia Przy­by­la, Jens Re­gen­bo­gen og Ruth Ni­tin gle­der seg vel­dig til å flyt­te inn i nye lo­ka­ler.

IN­TE­RI­ØR: Her flyt­ter snart Kid In­te­ri­ør og Farge­rike inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.