Over­vå­king av søp­pel

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ For­søp­ling er et pro­blem også i Grim­stad, og det ser ut til å øke - i tur­om­rå­der og by­strøk. Det er trist å se at folk hi­ver fra seg gam­melt skrot som ikke hø­rer hjem­me ver­ken ved søp­pel­sta­sjo­ne­ne i sen­trum el­ler ute i skog og mark. Le­ser­ne av Adres­sa rap­por­te­rer sta­dig om sli­ke hen­del­ser, og det er na­tur­lig at de blir opp­rørt. Det er på en måte et an­grep på det vi verd­set­ter høyt, både den flot­te byen får og tur­om­rå­de­ne rundt.

➤ Lars Back­er, som dri­ver Grim­stad Mø­bel res­tau­re­ring& For­gyl­ling, har tatt opp pro­ble­met fle­re gan­ger – i Adres­sas spal­ter så vel som med ord­fø­rer Kje­til Glims­dal di­rek­te. Men søp­pel­syn­der­ne ser dess­ver­re ikke ut til å bryr seg. Den­ne uken gikk Back­er et skritt vi­de­re og fore­slo å over­våke re­no­va­sjons sta­sjo­nen på Tor­vet med ka­me­ra. Stav­an­ger kom­mu­ne gjør det, og det med godt re­sul­tat. Det er alt­så mu­lig å få det til, tross per­son­vern­hen­syn.

➤ Ka­mera­over­vå­king kan vir­ke av­skrek­ken­de i by­om­rå­der, spe­si­elt hvis man føl­ger opp med bøte­leg­ging. Som man også har gjort i Stav­an­ger. I Dram­men gikk kom­mu­nen mot­satt vei. De fjer­net alle søp­pel­kon­tei­ner­ne og til­bød å hen­te av­fal­let i ste­det. Også det vir­ket.

➤ Det må set­tes inn fle­re til­tak, ikke bare ka­me­ra­er. De hjel­per dess­uten ikke ute i skog og mark. For­søp­ling hand­ler om hold­nin­ger. Vi må va­ere krys­tall­kla­re på at det er uak­sep­ta­belt å hive fra seg av­fall der det ikke hø­rer hjem­me.

REAGERER: Lars Back­er fore­slår ka­mera­over­vå­king for å ta søp­pel­syn­der­ne. Her sam­men med Si­ri Hoff og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.