Tros­ser vin­te­ren på syk­kel

22 spre­kin­ger har meldt seg til tje­nes­te for å syk­le rundt i kom­mu­nen i vin­ter. En av dem er råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

Som i fjor vin­ter har kom­mu­nen nem­lig et vin­ter­syk­list­pro­sjekt gå­en­de for å kart­leg­ge mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger ved syk­ling vin­ters­tid.

Ons­dag kveld var det info­møte på råd­hu­set hvor de fri­vil­li­ge fikk en inn­fø­ring i opp­leg­get, samt ef­fek­ter som godt syn­li­ge re­fleks­ves­ter.

Skal sjek­ke for­hol­de­ne

Syk­kel­by­an­svar­lig Chris­ti­ne Mik­kel­sen er sva­ert for­nøyd med at så man­ge stil­ler opp.

– Vi fikk man­ge gode svar i fjor, og vi tror at med et år til skal vi få kart­lagt vel­dig mye.

Mik­kel­sen ble over­ras­ket over hvor for­nøy­de fjor­årets syk­lis­ter var.

De al­ler fles­te var nem­lig godt for­nøy­de med for­hol­de­ne for vin­ter­syk­ling. Det gjaldt både de er­far­ne vin­ter­syk­lis­te­ne og de som prøv­de seg på to hjul i den kal­de års­tid for førs­te gang.

Fle­re mål

Vin­ter­syk­list­pro­sjek­tet er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen og er en vi­dere­fø­ring av fjor­årets pro­sjekt. Må­le­ne er:

• Økt kunn­skap om da­gens stan­dard på syk­kel­net­tet vin­ters­tid

• Økt fo­kus på vin­ter­drift av syk­kel­net­tet og på sikt økt kva­li­tet

• Å få fle­re til å vel­ge syk­ke­len som frem­komst­mid­del vin­ters­tid

– Rap­por­te­rin­ge­ne i fjor vis­te at del­ta­ker­ne i stor grad var for­nøyd med for­hol­de­ne langs de tre ho­ved­strek­nin­ge­ne, på tross av den har­de vin­te­ren. I år vil vi i til­legg ha med en åpen sone in­nen­for Grim­stad sen­trum. Det blir spen­nen­de å se hvor­dan det slår ut, sier Mik­kel­sen.

Råd­man­nen tråk­ker til

Fle­re av de fra i fjor er med igjen i år, men de fles­te er nye. En av dem er råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim. Hun var for­hind­ret fra å del­ta på mø­tet ons­dag kveld, men blir alt­så å se på syk­kel mel­lom råd­hu­set og hjem­met i Kjaer­åsen.

SYKLISTENE: Her et godt knip­pe av kom­mu­nens vin­ter­syk­lis­ter i 2019. Til venst­re er Geir Kol­bu fra Syk­kel­sport, som bi­står med råd og tips.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.