In­vi­te­rer til baby­dans

El­len Karo­li­ne Klep­stad Eg­ge in­vi­te­rer til baby­dans på Al­le­gro bal­lett­stu­dio.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Gro Aus­tenå Berg [email protected]

Det er ikke alle som kan ta med seg bar­na på jobb, men det kan El­len Karo­li­ne Klep­stad Eg­ge den­ne vin­te­ren og vår­en.

So­si­alt

Ons­dag 30. ja­nu­ar er hun til­ba­ke fra mam­ma­per­mi­sjon og star­te opp med baby­dans på Al­le­gro bal­lett­stu­dio. Med seg har hun ti må­ne­der gam­le Liv Iben. Nå hå­per hun at stu­dio­et fyl­les opp med hjemme­va­eren­de mam­ma­er og pap­pa­er som kan ten­ke seg å dan­se sam­men med sine håpe­ful­le.

– Det blir an­led­ning til å bli igjen et­ter på for å pra­te og ming­le litt, sier hun, og hå­per at det der­med også kan bli so­si­alt.

Må hol­de ho­det

– Hvor sto­re må baby­ene va­ere for å kun­ne va­ere med?

– De bør kun­ne hol­de ho­det selv. Vi skal va­ere en del i be­ve­gel­se og da er det en trygg­het, sier hun, og leg­ger til at bar­na ofte blir egen­rå­di­ge når de be­gyn­ner å gå, og da tren­ger an­nen ak­ti­vi­tet.

– Men det er selv­føl­ge­lig opp til den voks­ne, sier hun.

Det er også mu­lig å amme el­ler skifte­bleie un­der­veis, for sånt rår man jo ikke over.

To run­der med kurs

Når det gjel­der selve opp­leg­get, er det me­nin­gen at de voks­ne dan­ser sam­men med bar­na, og noe av dan­sen fore­går med ba­ere­sele el­ler sjal som del­ta­ker­ne må ta med selv.

– Kur­set va­rer i fem uker, og så kjø­rer vi to run­der i lø­pet av se­mes­te­ret. Det kan va­ere litt vans­ke­lig å bin­de seg opp til et helt se­mes­ter med en baby, sier danse­la­ere­ren.

Det er der­med mu­lig å bli med et­ter hvert også hvis baby­en din ikke kan hol­de ho­det helt ennå.

– Du tren­ger ab­so­lutt ingen for­kunn­ska­per. Po­en­get er at man skal ha en so­si­al are­na der bar­na og de voks­ne kan tref­fes. Jeg hå­per folk sy­nes det vir­ker gøy, av­slut­ter hun.

LI­TEN BALLERINA: El­len Karo­li­ne K. Eg­ge og Liv Iben (10 md.) er kla­re med et nytt opp­legg for mor og barn i Grim­stad, nem­lig baby­dans på Al­le­gro bal­lett­stu­dio. Hun an­be­fa­ler også pi­la­te­sti­me­ne på kvelds­tid som egent­lig for ny­bak­te mød­re.

SO­SI­AL: Liv Iben er klar for å tref­fe and­re baby­er i danse­sa­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.