Van­net plan­te­ne og røy­ket can­na­bis

Sa­ken om can­na­bis­plan­ta­sjen som ble av­dek­ket i fjor som­mer, rul­ler vi­de­re. Nå er en mann dømt og en an­nen til­talt i sa­ken.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FRA TINGRETTEN [email protected]

Fra før har Adres­sa om­talt hvor­dan po­li­ti­et kom på spo­ret av hasj­plan­ta­sjen øst i kom­mu­nen. En per­son med til­knyt­ning til sa­ken er til­talt for kjøp av 35 gram hasj samt opp­be­va­ring av nes­ten like mye.

Nå har en mann fra Grim­stad blitt dømt for å ha vi­ka­ri­ert som gart­ner for hus­ei­e­ren fra Grim­stad, som på sin side er til­talt i sam­me sak. Den sa­ken kom­mer snart opp for Aust-Ag­der ting­rett.

Man­ge plan­ter

Den­ne gang er det en mann i 40-åre­ne fra Grim­stad som er dømt. Han fikk ny­lig en til­stå­el­ses­dom, et­ter at han er­kjen­te å ha van­net og hatt til­syn med plan­te­ne til hus­ei­er.

– Da po­li­ti­et kom til den ak­tu­el­le bo­li­gen 30. mai 2018 var det ni voks­ne plan­ter med topp­skudd på ste­det. Sik­te­de var på sam­me sted i opp­be­va­ring av 27,21 gram can­na­bis. Og i pe­rio­den fra 1. ja­nu­ar – 30. mai 2018, sam­me tid som han van­net og sjek­ket plan­te­ne, bruk­te han jevn­lig can­na­bis, he­ter det i dom­men sig­nert ting­retts­dom­mer Øy­vind Strand.

– Straf­fens ut­gangs­punkt for sik­tel­sens post er et­ter ret­tens opp­fat­ning feng­sel i rundt 45 da­ger og ikke i rundt 90 da­ger, slik på­tale­myn­dig­he­ten sy­nes å leg­ge til grunn. I vår sak er det tale om en tid­li­ge­re ustraf­fet per­son som le­ver un­der ord­nen­de for­hold med fast ar­beid og fast bo­pel. Sik­te­de har vi­de­re hatt en pe­ri­fer med­vir­ker­rol­le over et kort tids­rom. Det fore­lig­ger vi­de­re en ufor­be­hol­den til­stå­el­se, og sa­ken har blitt noe gam­mel uten at sik­te­de kan las­tes for det­te, på­pe­ker Strand.

– Ret­ten fin­ner et­ter det­te at det er for­svar­lig å rea­ge­re med en be­tin­get re­ak­sjon på 45 da­ger, samt en føl­bar re­ak­sjon i form av en bot på 5.000 kroner. Ak­tor har ned­lagt på­stand om inn­drag­ning av en slåss­hans­ke som ble fun­net 30. mai 2018. Sik­te­de har sam­tyk­ket i inn­drag­ning, og ret­ten tar kra­vet til føl­ge. Dom­fel­te er­k­la­er­te at han ved­tok dom­men, står det av­slut­nings­vis i ting­retts­dom­mer Øy­vind Strands retts­bok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.