Moro i hunde­par­ken

Dømme­s­moen Hun­de- og ak­ti­vi­tets­park åp­net i fjor høst. Det har blitt en suk­sess for både to- og fir­bein­te.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - HUNDE­PAR­KEN

Log­ring med ha­ler og hils­nin­ger på hun­ders vis. Forventningsfulle møter in­nen­for og gjen­nom gjer­det. Slik er det når hun­der og hunde­ei­ere mø­tes på Dømme­s­moen.

– Jip­pi- nå skal jeg leke, ten­ker de fir­bein­te.

Stort be­hov

Dømme­s­moen Hun­de- og ak­ti­vi­tets­park lig­ger idyl­lisk til ved Ros­holt­tjen­na og lys­løy­pa på Dømme­s­moen. Om­rå­det er inn­gjer­det, med en slu­se for å kom­me inn og ut. Hunde­par­ken har blitt et so­si­alt møte­sted. De som er der un­der­stre­ker at det­te er helt topp. Be­søks­boka vi­ser at det er man­ge hun­der og ei­ere som er i par­ken.

Lil­le Tam­lags­røn­ning er ild­sje­len bak Dømme­s­moen Hunde­og ak­ti­vi­tets­park. Ide­en ble skapt av at hun har hund selv, og had­de star­tet «Ak­tiv med hund». Det er et tilbud for barn og unge som ikke fin­ner seg til ret­te i and­re ak­ti­vi­tets­til­bud. Det dri­ves av ergo­te­ra­peu­te­ne i kom­mu­nen.

Ut­ford­rin­gen var tid­li­ge­re å fin­ne et eg­net sted å va­ere. De har i fle­re år holdt til bak lå­ven på Dømme­s­moen. Her så hun hvor stor gle­de barn og unge had­de av å va­ere sam­men med hun­de­ne, og de fikk gle­de av å va­ere ute og va­ere i ak­ti­vi­tet.

Tam­lags­røn­ning fant ut at det måt­te va­ere cir­ka 2.500 hun­der i Grim­stad. Lil­le øns­ket der­for et av­gren­set om­rå­de der hun­de­ne kan va­ere uten bånd, slik at man kun­ne ta hen­syn til både bånd­tvan­gen og det at folk kan va­ere red­de for hun­der. Et­ter hvert be­gyn­te bal­len å rul­le, og sam­men med gode støtte­spil­le­re ble hunde­par­ken en rea­li­tet.

Kurs og so­sia­le til­stel­nin­ger

Lil­le øns­ket at til­bu­det skul­le va­ere noe mer enn bare et om­rå­de du kan ta med hun­den din til. Det ar­ran­ge­res der­for uli­ke kurs, og det er so­sia­le til­stel­nin­ger der. Det har så langt va­ert to gra­tis in­tro­duk­sjons­kurs til hvor­dan en skal bru­ke par­ken.

De som er der opp­le­ver at folk som ikke har hund kom­mer inn­om par­ken for å tref­fe hun­der og folk. De me­ner at møter med hund gjør noe med oss. Hun­den vil nes­ten all­tid kose, og det å va­ere sam­men med hun­der og and­re dyr pro­du­se­rer lykke­hor­mo­ner hos oss.

Iføl­ge Lil­le Tam­lags­røn­ning kan alle med hund mø­tes, som en­kelt­per­soner, par el­ler fa­mi­li­er.

Uten­for gjer­det er det ga­pa­huk, pik­nik­bord og grill. Nå øns­ker de seg lys slik at par­ken kan bru­kes selv om det er mørkt ute.

Par­ken ble of­fi­si­elt åp­net 2. ok­to­ber 2018, og ei­es av Grim­stad kom­mu­ne.

SUK­SESS: Lil­le Tam­lags­røn­ning er ild­sje­len bak Hunde­par­ken på Dømme­s­moen, som har blitt en stor suk­sess si­den den kom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.