vel­kom­men til KIRKEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ GRIM­STAD KIRKE kl. 11.00 – Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te ved Hjal­mar Bjer­ga, Gun­nar Ed­vard Ni­el­sen Gun­der­sen og Torun Fløi­stad Rike. Tårn­agen­ter. Ut­sen­del­se av Si­ri og Ter­je Vigs­nes til Sjø­manns­kir­ken i San Fran­cis­co. Natt­verd. Of­fer til Sjø­manns­kir­ken. Kirke­kaf­fe.

➤ FEVIK KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/Hel­ge Spil­ling og Andrea Mai­ni. Natt­verd. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Søn­dags­sko­le.

➤ FEVIK KIRKE kl. 19.00 –Is­ra­els mi­sjons­møte. Svein Lil­le aasen ha­rem- net: Is­rael, fol­ke­ne og bi­be­lens løf­ter. Alle vel­kom­men!

➤ FJAERE KIRKE –

Fel­les med Fevik.

➤ EI­DE KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te. Tom Mar­tin Bernt­sen og Geir Ivar Bjerke­strand. Dåp. Inn­set­tel­se me­nig­hets­pe­da­gog Geir Bjørk­nes Gran­de. Kon­fir­man­te­ne del­tar. Søn­dags­sko­le. Of­fer til Bi­bel­sel­ska­pet. Kirke­kaf­fe.

➤ ØSTERHUS ARBEIDSKIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te. Ør­jan Kron­heim og Kris­tof­fer Aamodt. Kon­fir­man­te­ne del­tar. Of­fer til Bi­bel­sel­ska­pet. Barne­kir­ken for sto­re og små. Kirke­kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.