Går sam­men om å si ja til bil­tra­fikk

31 bu­tikk­ei­ere har gått sam­men om at nes­te års som­mer­gate ikke skal sten­ges for bi­ler. Bil­fritt skal det kun va­ere i ek­sis­te­ren­de gå­gate.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

31 bu­tikk­ei­ere vil ikke at St­or­gata skal sten­ges for bil­tra­fikk nes­te år. De vil ha bloms­ter og pynt, men også kjø­ring gjen­nom byen.

Sa­ken om et bil­fritt sen­trum i som­mer­uke­ne har skapt enormt mye de­batt, både fra bu­tikk­ei­ere og pub­li­kum. 10. de­sem­ber skal sa­ken opp i kom­mune­sty­ret, og inn­stil­lin­gen fra råd­man­nen er å la «Sommergada» va­ere som i fjor, men i et noe kor­te­re tids­rom. Inn­stil­lin­gen fra kom­mune­plan­ut­val­get er å la sen­trum va­ere som det er, hvor det kun er bil­fritt i Gå­ga­ten.

Nå har 31 bu­tikk­ei­ere, det vil si om­trent samt­li­ge av dem som blir be­rørt i øvre del av sen­trum, gått sam­men. De har sendt brev til kom­mune­sty­ret og råd­mann.

– Hjer­te­lig vel­kom­men til Grim­stad, kjør for­sik­tig.

Slik øns­ker bu­tikk­ei­er­ne at de som be­sø­ker Grim­stad sen­trum skal bli møtt.

– De skal bli øns­ket vel­kom­men, samt på­mint om at her kjø­rer vi for­sik­tig og tar hen­syn til gå­en­de og syk­len­de, skri­ver bu­tikk­ei­er­ne i bre­vet til kom­mu­nen.

Skal va­ere til­gjen­ge­lig

Bak­grun­nen er at råd­man­nen nok en gang fore­slår å sten­ge tra­fik­ken gjen­nom Grim­stad sen­trum, i tids­rom­met 26. juni til 2. au­gust 2020.

– Vi som dri­ver na­e­ring i til­knyt­ning til «Sommergada» øns­ker at det kun skal va­ere bil­fritt i ek­sis­te­ren­de gå­gate, men at St­or­ga­ten (der «Sommergada» var i 2019) skal kun­ne sten­ges ifm. ar­ran­ge­men­ter som tid­li­ge­re år slik som natt­åpent og søn­dags­åpent. Vi øns­ker at våre kun­der, både lo­ka­le og tu­ris­ter, skal opp­le­ve Grim­stad sen­trum som til­gjen­ge­lig og hyg­ge­lig å opp­hol­de seg i, skri­ver bu­tikk­ei­er­ne.

– Jeg har 30 års er­fa­ring som bu­tikk­ei­er, og den­ne dis­ku­sjo­nen har vi hatt før. Vi skal ikke sten­ge for tra­fikk, bi­ler be­tyr så mye. Folk kjø­rer gjen­nom byen, kik­ker inn i bu­tikk­vin­du­ene og kom­mer til­ba­ke for å hand­le, sier Jor­unn Ig­land på Hus­flids­tua.

– Det skal ikke fø­les kronglete å kom­me seg til byen, sier The­re­se Sk­ret­ting på Høy­er.

– Her la­ges det et pro­blem ut av noe som ikke er der. Det er ikke noe pro­blem med bi­le­ne, det er ikke så mye tra­fikk gjen­nom byen uan­sett, og de som kjø­rer her kjø­rer vel­dig seint og tar hen­syn, sier Me­rethe Ny­bro på Me­re­tes Ate­li­er.

– Vi vil ha som­mer­gate, men ikke en bil­fri en, sier Sk­ret­ting.

Støt­ter bu­tikk­ei­er­ne

Tor Eriksen (H) var en av po­li­ti­ker­ne som var med på sam­lin­gen man­dag for­mid­dag. Han støt­ter bu­tikk­ei­er­nes øns­ke om å ikke sten­ge sen­trum for bil­tra­fikk.

– Da vi fikk den­ne sa­ken på bor­det for­ri­ge gang, sav­net jeg en ut­ta­lel­se fra Grim­stad min by. Det syns jeg had­de va­ert na­tur­lig. Jeg syns det er vik­tig å lyt­te til na­e­rin­gen, sier Eriksen.

– Ja, det gikk litt fort den gan­gen, sa­ken ble litt tredd ned­over ho­det på oss, sier Ig­land.

– Vi øns­ker det bes­te for sen­trum og na­e­rings­ut­vik­lin­gen. Vi vil jo ha et le­ven­de sen­trum. Når 31 bu­tikk­ei­ere går sam­men så må vi høre på det de har å si, sier Bjør­nar Bir­ke­dahl (Ap).

– Vi har ment hele ti­den at en som­mer­gate ikke skal bety bil­fritt sen­trum. For vår del med­fø­rer det så mye tap at det øde­leg­ger hele vin­ter­halv­året vårt, sier Roald Jo­hans­son på Jo­ker.

Har mu­lig­he­ten

Mar­tin Svend­sen, le­der i Grim­stad min by, er klar over inn­spil­let fra bu­tikk­ei­er­ne.

– Den sa­ken ikke så en­kel, vi har sam­ar­bei­det med kom­mu­nen om å lage den­ne eva­lu­e­rin­gen for «Sommergada» 2019, og vi for­hol­der oss til det po­li­ti­ker­ne ved­tar i kom­mune­sty­ret 10. de­sem­ber. Nå går med­lem­me­ne i øvre sen­trum sam­men og sier sin me­ning, det har de mu­lig­he­ten til. Det syns vi er helt greit, sier Svend­sen.

FOTO: JA­NICKE YT­TER­VIK

GÅR SAM­MEN: Den­ne gjen­gen, i til­legg til enda fle­re bu­tikk­ei­ere, øns­ker bi­le­ne vel­kom­men gjen­nom byen, også i som­mer­uke­ne.

FOTO: JA­NICKE YT­TER­VIK

Tor Eriksen (H), Lis­beth Ud­jus (H), An­ders Bjerkholt (Ap), Bjør­nar Bir­ke­dahl (Ap) og Erik-And­re Al­brecht (FrP) støt­ter øns­ket fra bu­tik­ke­ne i sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.