Får fel­le tre­et i bak­går­den

Etter å ha vur­dert søk­na­den, har by­gart­ner Rolf In­ge Pet­ter­sen kom­met fram til at Apo­te­ker­gaar­den får fel­le blodbøken i bak­går­den sin.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Kje­til Karl­sen kje­til.karl­[email protected]

Kje­til Røy­set Jør­gen­sen søk­te for kort tid si­den om lov til å fel­le den­ne rundt 80 år gam­le bold­bø­ken i Apo­te­ker­gaar­den. Nå har by­gart­ne­ren svart - og sagt ja.

Det­te er klart etter at by­gart­ner Rolf In­ge Pet­ter­sen har sett på søk­na­den fra Apo­te­ker­gaar­den og vur­dert den. Som Adres­sa skrev for kort tid si­den har Apo­te­ker­gaar­den søkt kom­mu­nen om lov til å hug­ge ned den rundt 20 me­ter høye og rundt 80 år gam­le blodbøken som står i bak­går­den de­res. Inne­ha­ver av Apo­te­ker­gaar­den, Kje­til Røy­set Jør­gen­sen, og Ro­bert Ruud i Danse­bak­ken AS, skrev i søk­na­den til kom­mu­nen at de gjer­ne vil­le få fel­le tre­et etter­som de fryk­tet at det snart kan kol­lap­se og at det der­med vil bli til stor fare for gjes­te­ne de­res.

Kul­tur­his­to­riske­ele­men­ter

Nå har alt­så by­gart­ner Rolf In­ge Pet­ter­sen vur­dert sa­ken. I sva­ret skri­ver han blant an­net at blod­bøk­traer­ne i Grim­stad er kjen­te kul­tur­his­to­ris­ke ele­men­ter i sen­trums­om­rå­det, og at de har en over hund­re år lang his­to­rie.

– Det er også bak­grun­nen til at man­ge av dis­se har fått et vern gjen­nom plan­ver­ket (kom­mune­del­plan for sen­trum). I kom­mune­del­plan for sen­trum er tre­et mar­kert som et be­va­rings­ver­dig tre, og har fått føl­gen­de ret­nings­lin­je knyt­tet til seg: «Det er ikke til­latt å fjer­ne tra­er el­ler an­nen ve­ge­ta­sjon som er av­mer­ket på kart, uten skrift­lig til­la­tel­se fra kom­mu­nen», skri­ver han.

Han skri­ver også at i gjel­den­de re­gu­le­rings­plan, som vil gjel­de foran kom­mune­plan og kom­mune­del­plan for sen­trum, er imid­ler­tid den de­len av bak­ha­gen som tre­et står på ikke mar­kert som be­va­rings­ver­dig.

– At sto­re de­ler av bak­går­den er mar­kert som be­va­rings­ver­dig, gjør det be­ti­me­lig å ten­ke at in­ten­sjo­nen har va­ert at også den­ne de­len av bak­går­den skul­le va­ert en del av be­va­rings­so­nen. Den­ne de­len av bak­ha­gen hvor tre­et står er imid­ler­tid re­gu­lert til na­e­ring, og det er ikke knyt­tet noen be­stem­mel­ser an­gå­en­de vern av tra­er. Selv om tre­et i det­te til­fel­let ikke er in­nen­for gjel­den­de re­gu­le­rings­plan, er al­li­ke­vel den­ne blod­bø­ka knyt­tet så tett opp til de and­re be­va­rings­ver­di­ge traer­ne i verne­so­nen at det er na­tur­lig at vi gjør en vur­de­ring av søk­na­den, som om tre­et var in­nen­for verne­so­nen i re­gu­le­rings­pla­nen, skri­ver han vi­de­re.

By­gart­ne­ren skri­ver også at tra­er ge­ne­relt sett har en viss leve­tid uav­hen­gig av om de har vern i noen pla­ner el­ler ei. Ska­der og på­virk­nin­ger på tre­et vil bi­dra til at for­ven­tet livs­løp for­kor­tes og på et tids­punkt vil tre­et nå en til­stand som gjør at det er en fare for sine om­gi­vel­ser.

– Over­levd på tross av

Han vi­ser også til at gjen­nom tid­li­ge­re ut­byg­gin­ger i om­rå­det har det­te tre­et va­ert gjen­nom noen har­de på­kjen­nin­ger, blant an­net ved om­fat­ten­de grave­ar­bei­der i rot­so­nen. Vi­de­re har det ved uli­ke an­led­nin­ger blitt fjer­net sto­re grei­ner i kro­na.

– Tre­et har på man­ge må­ter over­levd mer på tross av, enn på grunn av vokse­plas­sen, skri­ver Pet­ter­sen.

Han vi­ser også til fun­ne­ne fra Ska­gerak tre­pleie om at tre­et er an­gre­pet av fle­re sopp­ar­ter og at det er en fare for at det kan brek­ke el­ler vel­te.

Han leg­ger hel­ler ikke skjul på at tra­er er av stor be­tyd­ning som et his­to­risk ele­ment og som miljø­fak­tor i sen­trum.

– Når tra­er av den­ne stør­rel­sen fjer­nes ska­per det et tom­rom som tro­lig ikke fyl­les igjen og byen blir et vik­tig ele­ment fat­ti­ge­re, skri­ver by­gart­ne­ren.

Han skri­ver også at det skal tungt­vei­en­de grun­ner til for å fjer­ne tra­er som er inn­lem­met i be­va­rings­so­nen i gjel­den­de re­gu­le­rings­plan/kom­mune­del­plan.

Kon­klu­de­rer med fjer­ning

– Ned­fall av bla­der, frø­kaps­ler osv. som nevnt i søk­na­den vil ikke va­ere ve­sent­li­ge grun­ner for fjer­ning av be­va­rings­ver­di­ge tra­er. I det­te til­fel­let er det imid­ler­tid på­vist frem­skre­det råte­an­grep i ned­re del av stam­men, og kon­se­kven­sen er en ve­sent­lig svek­kel­se i tre­ets ba­ere­evne. Mu­li­ge til­tak for sik­ring av tre­et som al­ter­na­tiv til fjer­ning er ikke be­skre­vet i til­stands­rap­por­ten, antakeligv­is da det ikke kan gjø­res på en hen­sikts­mes­sig måte. I en to­tal vur­de­ring av tre­et opp mot de ska­der som tre­et har og det skade­po­ten­sia­let det kan ut­gjø­re for om­gi­vel­se­ne, me­ner vi at hen­sy­net til sik­ker­he­ten vil veie tyng­re enn verne­ver­di­ene som tre­et har.

Kon­klu­sjo­nen av vår vur­de­ring blir da at Grim­stad kom­mu­ne til­la­ter fjer­ning av tre­et som om­søkt. Kom­mu­nen kan hel­ler ikke gjø­re ved­tak om el­ler kre­ve kom­pen­se­ren­de til­tak fra sø­ker ved fjer­ning av tre­et, skri­ver by­gart­ne­ren, og leg­ger til at de me­ner et fri­vil­lig av­bø­ten­de til­tak fra Apo­te­ker­gaar­den kan va­ere å be­kos­te plan­ting av en ny blod­bøk på et der­til eg­net sted.

– Grim­stad kom­mu­ne stil­ler seg po­si­ti­ve til at bi­dra med å fin­ne mu­li­ge ste­der for even­tu­ell ny­plan­ting. På den må­ten kan det gjø­res et bi­drag til at den lan­ge tra­di­sjo­nen med blod­bøk kan vi­dere­fø­res og bli til gle­de for kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner, skri­ver by­gart­ne­ren.

Kje­til Røy­set Jør­gen­sen på Apo­te­ker­gaar­den får nå lov av kom­mu­nen til å fel­le den­ne blodbøken i bak­går­den på res­tau­ran­ten hans.

ARKIVFOTO

JA: Rolf In­ge Pet­ter­sen sier nå ja til fel­ling av tre­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.