Kora­lis skap­te jule­magi med «The Sound of Chris­t­mas»

I hel­gen har koret Kora­lis med fle­re ser­vert fire fore­stil­lin­ger for ful­le hus. Vi skjøn­ner godt at folk har val­far­tet til Kul­tur­hu­set, for det­te var ma­gisk.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvas­jord [email protected]

Det har va­ert en tra­vel helg for koret Kora­lis, som i hel­gen har holdt fire kon­ser­ter for fire ful­le hus.

På den­ne ti­den av året rei­ser Nor­ges kjen­te og kja­ere ar­tis­ter land og strand rundt med sine jule­kon­ser­ter. Men man tren­ger fak­tisk ikke å opp­søke prof­fe­ne for å få skik­ke­lig jule­stem­ning, og for å få en kul­tur­opp­le­vel­se man kan leve len­ge på. I hel­gen skap­te nem­lig ama­tø­re­ne i Kora­lis jule­magi med sin jule­kon­sert «The Sound of Chris­t­mas».

For det var vir­ke­lig et flott jule­show som ble ser­vert i Ca­ti­li­na den­ne hel­gen. Et dyk­tig kor sto på sce­nen, og med god hjelp fra sva­ert flin­ke mu­si­ke­re, sjar­me­ren­de dan­se­re fra Allegro bal­lett­stu­dio og en fan­tas­tisk regi, så ble det­te rett og slett jule-ma­gisk.

Bil på sce­nen

I 2018 had­de Kora­lis stor suk­sess med «The Sound of Mo­vies», med over 1.600 be­sø­ken­de. Jule­show­et de­res må kun­ne sies å va­ere på høy­de med det­te, og kan­skje vel så det. På «The Sound of Mo­vies» had­de Kora­lis dratt inn dyk­ti­ge so­lis­ter som Es­pen Gr­jot­heim og El­len Ler­vold Hal­vor­sen. Den­ne gan­gen lot de de­res egne san­ge­re stå for so­lo­ene, og det med hell. De be­vis­te at man ikke tren­ger sto­re stjer­ner, når man har skjul­te, sto­re ta­len­ter i egne rek­ker.

The Sound of Chris­t­mas var delt inn i fire bol­ker, der førs­te bolk tok for seg Hjem­mets jul. Her fikk vi Bar­ne-TV-god­bi­ter som «Jul i Sko­ma­ker­gata», «Son­jas sang til jule­stjer­nen», «Jul i Svin­gen» og «Jule­mor­gen» for å nev­ne noen.

De­ret­ter var det tid for Hvit jul, der «Whi­te Chris­t­mas» var selv­skre­ven. «Vi ten­ner våre lyk­ter», «Stjerne­sludd» og «Win­ter Won­der­land» var and­re god­bi­ter.

I Sakral jul, som var den tred­je bol­ken i fore­stil­lin­gen, fikk vi blant an­net ser­vert «Si­lent Night» og «Ave Ma­ria», før bol­ken ble av­slut­tet med «Joy to the world», som var en per­fekt

over­gang til den sis­te bol­ken, Ame­ri­kansk jul.

Her ble det over­då­dig og glo­re­te i bes­te ame­ri­kans­ke stil, med mas­se gull og glit­ter. Vi fikk høre dei­li­ge ame­ri­kans­ke san­ger, som Med­ley­en der blant an­net «San­ta Claus is Co­ming to Town», og «San­ta Baby» var med. Vi fikk også høre «Have Yours­elf a Mer­ry Litt­le Chris­t­mas», og «The most Won­der­ful Time of The year».

Det mor­soms­te inn­sla­get i den­ne bol­ken var nok li­ke­vel da ko­rets egen Dag Wi­rak kom kjø­ren­de inn på sce­nen i bil, syn­gen­de på her­li­ge «Dri­ving Ho­me for Chris­t­mas». Ar­tig.

Dyk­ti­ge folk

Jule­show­et til Kora­lis had­de ald­ri blitt så bra om det ikke var for de dyk­ti­ge mu­si­ker­ne, som le­ver­te så til de gra­der. Ka­pell­mes­ter

var Mar­kus Mey­er Tallak­sen, han spil­te også på tan­gen­ter. Pe­ter Hal­torp spil­te bass, Jo­han­n­es Groth spil­te gi­tar, Ha­rald Ny­land trom­mer og per­ku­sjon, Fro­de Lang­feldt spil­te trom­bo­ne, og Odd­var Saet­her sak­so­fon.

Og så skal selv­sagt Kora­lis' emi­nen­te di­ri­gent Rolf Mey­er Tallak­sen nev­nes. Uten han had­de ikke det­te blitt som det ble.

Ma­ri Gr­jot­heim, Per Lauk­vik og Me­rete Oter­holt had­de re­gi­en på fore­stil­lin­gen, og de for­tje­ner mye skryt for den job­ben de har gjort, og med dans fra Allegro Bal­lett­stu­dio, der Alf­hild Kris­ti­ne Ja­cob­sen, El­len Karo­li­ne Eg­ge og Vi­be­ke Li­e­ne Na­ess har va­ert ko­reo­gra­fer, så ble det­te bare helt per­fekt. Det­te var mes­ter­lig!

AME­RI­KANSK JUL: San­ger­ne i Kora­lis le­ver­te et glit­ren­de show i hel­gen. Her ser vi San­ta Claus og San­ta Baby.

LIV­LIG: Med dan­se­re fra Allegro ble det liv og røre på sce­nen.

FAN­TAS­TISK: Kora­lis har utro­lig man­ge dyk­ti­ge san­ge­re, som Inge­borg. Hun sang Ho­me for Chris­t­mas av Ma­ria Me­na.

GÅSEHUD: Fle­re av num­re­ne i Sakral jul ga oss gåsehud. Vak­kert.

DYK­TI­GE: Kora­lis le­ve­rer vir­ke­lig kva­li­tet når de står på sce­nen.

BAR­NAS JUL: Jule­mor­gen er et vik­tig TV-pro­gram for man­ge i jula, og san­gen Jule­mor­gen var selv­sagt der­for med i bol­ken om hjem­mets jul.

AR­TIG INN­SLAG: Dag Wi­rak kom kjø­ren­de inn på sce­nen i en li­ten bil, mens han sang «Dri­ving ho­me for Chris­t­mas». Her sam­men med res­ten av san­ger­ne på num­me­ret.

FLOTT: Det var man­ge flot­te san­ger som ble sun­get i Ca­ti­li­na i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.