Klar­te ikke å hind­re at hyt­te gikk tapt

Brann­ve­se­net fikk en kre­ven­de jobb med å sluk­ke en brann i Sund­vei­en lør­dag.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Kje­til Karl­sen kje­[email protected]

Brann­ve­se­net kjem­pet mot flam­me­ne i fle­re ti­mer etter at det be­gyn­te å bren­ne i en hyt­te ved Os­ter­ski­len lør­dag.

Bå­de po­li­ti, brann­ve­sen og am­bu­lan­se ryk­ket ut etter at det kom inn mel­ding om brann i en hyt­te på Røn­nes lør­dag. Brann­ve­se­net fikk en vans­ke­lig jobb med å sluk­ke, og det var len­ge uvisst om det var noen in­ne i hyt­ta som brant.

Ag­der po­liti­dis­trikt la ut den førs­te mel­din­gen om bran­nen rett før klok­ka 12.30, men skrev da på den­ne mel­din­gen at den var fra klok­ka 11.01. Klok­ka 12.52 la de ut en ny opp­da­te­ring der de skrev at tids­punk­tet for når mel­din­gen var mot­tatt var feil­ført. Den ble mot­tatt klok­ka 12.27, og brann­ve­se­net kom ut til ste­det klok­ka 12.38.

Flam­me­ne slo opp av ta­ket

Da Adres­sa kom ut til ste­det kort tid etter at mel­din­gen var lagt ut, var al­le nød­eta­te­ne på plass. Flam­me­ne slo også opp av ta­ket og ut av vin­du­ene. Det var også en vold­som røyk­ut­vik­ling, røyk som for øv­rig kun­ne ses ty­de­lig ved Os­ter­ski­len, in­ne ved Hes­nes­ka­na­len og inn­over Hesnes­lan­det. Iføl­ge Grim­stad brann­ve­sens inn­sats­le­der på ste­det Eirik Even­sen brant det også godt i byg­get da de kom ut til åste­det.

– Vi fikk mel­ding om brann her, og reis­te ut. Vi var frem­me ca. 10 mi­nut­ter etter at mel­din­gen kom, og da var bran­nen al­le­re­de kom­met langt. Det var full over­ten­ning og vi var der­for al­le­re­de litt på bak­bei­na med tan­ke på hvor langt bran­nen var kom­met og med tan­ke på hvor ef­fek­ti­ve vi kun­ne va­ere med inn­sat­sen vår, sa han til Adres­sa på brann­ste­det.

Ut­ford­ren­de slukke­jobb

Brann­fol­ke­ne fikk også en ut­ford­ren­de jobb med å sluk­ke bran­nen et­ter­som den var kom­met så langt.

– Det var full over­ten­ning, og vin­du­ene var gått i styk­ker. Flam­me­ne had­de også gått inn i selve kon­struk­sjo­nen på byg­get, og det­te gjor­de at kon­struk­sjo­nen ble så svak at det var fare for at den kun­ne rase sam­men.

Det gjor­de det også far­lig for oss å gå inn, og selv om vi prøv­de på det­te med røyk­dyk­ke­re til å be­gyn­ne med, måt­te vi bare trek­ke oss ut da det be­gyn­te å rase ting in­ne i byg­get, sier han vi­de­re.

Han sier også at noe an­net som gjor­de at brann­ve­se­net fikk en kre­ven­de jobb med å sluk­ke bran­nen, var at si­den de ikke kun­ne gå inn i byg­get og sluk­ke brann­gas­se­ne in­ne i byg­get, måt­te de rive av tak­stei­na på ta­ket for å få sluk­ket bran­nen in­nen­fra.

Det­te gjor­de også at det len­ge var uvisst om det var noen in­ne

i byg­get. Det tok også lang tid fra bran­nen star­tet til brann­ve­se­net kun­ne gå inn og kon­sta­te­re at det ikke had­de va­ert noen in­ne i byg­get da bran­nen star­tet. Brann­ve­se­net fikk også en kre­ven­de jobb med å sikre at bran­nen ikke skul­le spre seg et­ter­som det blås­te kraf­tig lør­dag, men det var iføl­ge Even­sen ald­ri fare for at det skul­le bli noen skog­brann i sko­gen som om­kran­ser hyt­ta.

– Det var ald­ri fare for skog­brann. Det had­de reg­net natt til lør­dag, og det reg­net lør­dag også, men vi pas­ser li­ke­vel på å unn­gå at det skal skje. Det er også and­re ting her som bå­ter, and­re hus og noen tei­ner som lig­ger un­der plast her. Vi pas­ser der­for på at det ikke sprer seg over til det­te, sier han.

– Men var det fare for spred­ning el­lers her?

– Ikke etter at vi kom, men hvis ikke vi had­de kom­met, had­de det va­ert fare for det, sier Even­sen.

Vet ikke år­sa­ken til bran­nen

Po­li­ti­ets inn­sats­le­der på ste­det, Øy­vind Ol­sen, var ikke sik­ker på om byg­get var en hyt­te, slik po­li­ti­et had­de meldt på Twit­ter, el­ler om det fak­tisk var en bo­pel. Han viss­te hel­ler ikke len­ge om det had­de va­ert noen in­ne i byg­get da det be­gyn­te å bren­ne el­ler ei. Han viss­te hel­ler ikke på det­te tids­punk­tet noe om brann­år­sa­ken.

– Nei, det har jeg in­gen for­me­ning om nå. Vi fikk bare en mel­ding fra en nabo på Mari­vold som sa at det brant her og at flam­me­ne slo opp av ta­ket, sier han til Adres­sa på ste­det.

ØDE­LAGT: Hyt­ta ved Os­ter­ski­len ble to­tal­skadd i bran­nen lør­dag. Brann­ve­se­net kjem­pet mot flam­me­ne i kraf­tig vind.

KRE­VEN­DE: Brann­ve­se­net had­de sin ful­le hyre med å sluk­ke.

KRAF­TIG: Flam­me­ne stod ut av vin­du­ene og opp av ta­ket da Adres­sa kom til ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.