Ferge­tur end­te på syke­hu­set

Det som skul­le bli en hyg­ge­lig ut­flukt for fa­mi­li­en på fire, end­te med sjø­syke, smer­ter og opp­hold på syke­hu­set.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Haugen mar­[email protected]

Char­lot­te Net­tum og res­ten av fa­mi­li­en fikk lør­dag en sva­ert ube­ha­ge­lig tur med Co­lor li­ne fra Strøm­stad til Sande­fjord. De måt­te til lege­vakt og syke­hus.

Lør­dag kveld blås­te det friskt yt­terst i Oslo­fjor­den, og Fjord li­ne valg­te å inn­stil­le sin av­gang fra Strøm­stad til Sande­fjord. Co­lor li­ne send­te der­imot sin nye fer­ge Co­lor hy­brid ut på sei­lin­gen som plan­lagt. Med på tu­ren var en fa­mi­lie fra Grim­stad, Lars Erik og Char­lot­te Net­tum og de­res to barn.

Over­far­ten fore­løp ikke uten dra­ma­tikk.

– Man­ge skrek og var red­de. Vi ble sit­ten­de på gul­vet sjø­syke hele fa­mi­li­en. På et tids­punkt traff bøl­ge­ne så hardt at min kone mis­tet kon­troll og rul­let over vår dat­ter på åt­te må­ne­der. Beg­ge hav­net på and­re si­den av bå­ten. Gutt­un­gen satt i en barne­stol, men ble kas­tet over bor­det og lig­gen­de fast i barne­sto­len på gul­vet skri­ken­de og redd, sier Lars Erik Net­tum til Ag­der­pos­ten, som om­tal­te sa­ken først søn­dag.

Tu­ren skal rik­tig­nok ha star­tet bra for fa­mi­li­en.

– Men ut­over på det åpne hav be­gyn­ner bøl­ge­ne vir­ke­lig å ta tak, og jeg har ikke tel­ling på hvor man­ge gan­ger jeg var to­talt vekt­løs. Ting og folk føyk vegg­imel­lom, sier Net­tum.

Skrek og blød­de

Etter en tur på toa­let­tet fikk han et ube­ha­ge­lig syn.

– Da jeg kom tilbake var det full kaos. Min kone sit­ter på gul­vet med beg­ge un­ge­ne inn­til seg, og jeg ser Ca­spi­an Emi­il på halv­an­net år skri­ker og blør fra mun­nen, mens fle­re an­sat­te står rundt og prø­ver å hjel­pe dem, sier Net­tum vi­de­re.

Vel i land i Sande­fjord be­slut­tet fa­mi­li­en å dra til lege­vak­ten, og søn­dag ble det også en tur på syke­hu­set i Aren­dal, et­ter­som Char­lot­te Net­tum holdt på å svi­me av på tu­ren hjem i bil. Over­for Ag­der­pos­ten for­sva­rer Co­lor li­ne be­slut­nin­gen om å gjen­nom­føre sei­lin­gen.

Til Adres­sa opp­ly­ser Lars Erik Net­tum at han søn­dag ble fore­spei­let en til­bake­mel­ding fra re­de­ri­et.

– Så nå er jeg spent på hva de sier, med­gir han.

FOTO: OLE KRISTIAN MAJOR

STOR: Her ser vi den nye hy­brid­fer­gen med den gam­le fer­gen Bo­hus i bak­grun­nen.

FOTO: PRI­VAT

KAOTISK: Uva­e­ret send­te gjen­stan­der vegg­imel­lom in­ne på Co­lor hy­brid.

FOTO: PRI­VAT

SMERTE­FULLT: Tu­ren med Co­lor li­ne ble ikke slik Char­lot­te Net­tum had­de sett for seg. Hun hav­net på syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.