Flytter hjem for å dri­ve ny skole­gård

Tid­li­ge­re Homme­dal preste­gård i Land­vik blir nå til en skole­gård med et va­riert opp­la­e­rings­til­bud for Grim­stad­ele­ver.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ca­mil­la Hovstø ca­mil­[email protected]

➤ Tid­li­ge­re Homme­dal preste­gård blir nå en skole­gård, et nytt opp­la­e­rings­til­bud for grim­stad­ele­ver. Ekte­pa­ret Si­ri og Bernt Eide er vert­skap på går­den. De flytter tilbake til hjem­kom­mu­nen etter 15 år borte.

– Vi lan­se­rer nå et helt nytt opp­la­e­rings­til­bud for ele­ver i grunn­sko­len. Homme­dal preste­gård blir til Homme­dal skole­gård, med opp­start fra høs­ten 2020, for­tel­ler Astrid Glims­dal. Hun er le­der for kom­mu­ne­nes PPT­tje­nes­te og sit­ter i sty­ret for den nye stif­tel­sen Homme­dal skole­gård.

Verts­pa­ret Si­ri og Bernt Eide skal flyt­te til går­den med sin fa­mi­lie, og vil fun­ge­re som dag­li­ge le­de­re.

Grim­stad kom­mu­ne bi­drar med en 100 pro­sent stil­ling, for­delt på to pe­da­go­ger. De vil va­ere pe­da­go­gisk an­svar­li­ge.

Hjem til sin barn­doms by

Bernt Eide er ut­dan­net so­sio­nom. Si­ri Eide har ut­dan­ning in­nen barne­vern og barne­hage­pe­da­go­gikk. De har job­bet med barn og ungdom i man­ge år, Bernt på barne­verns­in­sti­tu­sjon og in­nen rus og psy­kia­tri og Si­ri i barne­hage. I til­legg har de job­bet fri­vil­lig for ungdom med uli­ke ut­ford­rin­ger, blant an­net i New York.

– Vi har bå­de job­bet med barn og unge i man­ge år, og dre­vet med fri­vil­lig ar­beid, der vi har va­ert tett på ungdom som har slitt med uli­ke ut­ford­rin­ger. Vi har et stort hjer­te for barn og unge, sier Si­ri Eide.

Etter 15 år borte fra Grim­stad, er ekte­pa­ret nå kla­re for å ven­de hjem til sin barn­doms by, sam­men med sine tre barn. Bernt Eide er opp­vokst på Vik, mens Si­ri er fra byen.

– Vi gle­der oss vel­dig til å bli med og star­te opp skole­går­den og ikke minst til å flyt­te tilbake til Grim­stad igjen, sier de to.

Et­ter­leng­tet tilbud

Roald Abra­ham­sen, rek­tor Fri­voll

sko­le, sier Grim­stad har tren­ger et tilbud som det­te.

– Det er et et­ter­leng­tet tilbud som nå star­ter opp. Al­le ele­ver skal opp­le­ve mest­ring og la­e­ring, og det er et fel­les sam­funns­an­svar. Her skal ele­ver fra førs­te- til tiende­trinn få en an­ner­le­des skole­dag i uka, sier Abra­ham­sen.

– Man­ge barn stre­ver på sko­len, Grim­stad er dess­ver­re in­tet unn­tak. Per nå har 50 ele­ver i Grim­stad spe­sial­pe­da­go­gis­ke ved­tak med en til en opp­føl­ging av en vok­sen . Vi job­ber nå med å se på hvor­dan ele­ver skal kun­ne søke seg hit, og rek­to­re­ne vil ha et vik­tig an­svar der, sier Glims­dal.

Et en­stem­mig kom­mune­sty­re ved­tok 17. juni 2019 etab­le­rin­gen av Homme­dal skole­gård. På opp­drag fra råd­mann ble det ned­satt en pro­sjekt­grup­pe som skul­le se på en al­ter­na­tiv opp­la­e­rings­are­na. For­må­let er å fore­byg­ge fra­fall i sko­len.

Grup­pen har be­stått av pro­sjekt­le­der Astrid Glims­dal (le­der av PP-tje­nes­ten), Roald Abra­ham­sen (rek­tor på Fri­voll sko­le), Ellen Brun­borg (rek­tor på Grim­stad ung­doms­sko­le) og Arne Mo­watt Haug­land (opp­vekst­sjef).

En dag i uka

Stif­tel­sen Homme­dal Skole­gård ble for­melt etab­lert høs­ten 2019 med Bernt Eide som styre­le­der.

Går­den vil fun­ge­re som skole­gårds­are­na, med opp­start høs­ten 2020.

Ele­ve­ne som får plass på skole­går­den, får tilbud om en dag i uka. De res­te­ren­de da­ge­ne er ele­ve­ne på sin na­er­sko­le.

In­spi­ra­sjon fra Oslo

Pro­sjek­tet valg­te å job­be etter drifts­mo­del­len til Abildsø skole­gård i Oslo, hvor As­geir Føy­en er dag­lig le­der. Han har en­ga­sjert seg sterkt for at Homme­dal skole­gård skal etab­le­res.

– På Abildsø har de dre­vet al­ter­na­tivt skole­opp­legg for ele­ver i 12 år. En har sett at det er noe som fun­ge­rer for ele­ve­ne. Gjen­nom un­der­vis­ning for­ank­ret i la­ere­plan­ver­ket for grunn­sko­len, ar­beid på gård og an­er­kjen­nel­se av at ting kan ta tid, vil det bli lagt til ret­te for at ele­ven skal opp­le­ve mest­ring. Mest­rings­opp­le­vel­se er en nøk­kel for å kun­ne la­ere. Homme­dal skole­gård vil job­be tett med grim­stad­sko­le­ne, for­eld­re og ak­tu­el­le sam­ar­beids­part­ne­re, sier Glims­dal.

Tid­li­ge­re preste­gård

Tid­li­ge­re var det sogne­prest Tom Mar­tin Bernt­sen og kona Kirsti som bod­de på Homme­dal preste­gård. Her had­de de bodd si­den 1992, men de har ikke flyt­tet langt vekk. I 2015 ble bo­plik­ten for pres­ter av­vik­let. Det er Opp­lys­nings­ve­se­nets fond som ei­er går­den. De har i sine sta­tut­ter at ste­det skal bru­kes til et sam­funns­nyt­tig for­mål.

– NIBIO har leid går­den av Opp­lys­nings­ve­se­nets fond. De har va­ert gode sam­ar­beids­part­ne­re. De har blant an­net av­satt et rom som skal bli verk­sted for ele­ve­ne. Ele­ver fra bygg­fag på Dahls­ke har va­ert med på å fer­dig­stil­le det, for­tel­ler Glims­dal.

På går­den skal skole­ele­ve­ne be­gyn­ne da­gen med en god fro­kost sam­men, før de de­les inn i grup­per. På time­pla­nen blir det blant an­net verk­sted, fri­lufts­liv, mat og helse og gårds­ar­beid.

– Vi hå­per også å få noen dyr hit etter hvert også, og har i førs­te om­gang pla­ner om å få oss en hund. Vi øns­ker også fri­vil­li­ge voks­ne på skole­går­den, med ulik kom­pe­tan­se og et hjer­te for barn og unge, for­tel­ler Bernt Eide.

Fors­ker på skole­går­den

Det vil bli fors­ket på etab­le­rin­gen og drif­ten av Homme­dal skole­gård av Ox­ford Rese­arch, og det job­bes også med å få til følge­forsk­ning i sam­ar­beid med Nor­ce rese­arch.

– Det er vik­tig å kun­ne dra forsk­nings­ba­ser­te er­fa­rin­ger fra det­te ar­bei­det. Den 23. ja­nu­ar in­vi­te­res Grim­stads inn­byg­ge­re

til et stort kick off i Ca­ti­li­na på Kul­tur­hu­set. Ar­ran­ge­men­tet er gra­tis og åpent for al­le.

Fi­lo­sof og ar­tist

– Her skal vi pre­sen­te­re til­bu­det for be­folk­nin­gen i Grim­stad. Fi­lo­sof Hen­rik Sy­se kom­mer og hol­der in­spi­ra­sjons­fore­drag og ar­tist Chris­ti­an In­ge­brigt­sen vil stå for det mu­si­kals­ke. Det­te er en sva­ert vik­tig sat­sing for barn og unge i kom­mu­nen vår. Nå er den i ferd med å vir­ke­lig­gjø­res, for­tel­ler Glims­dal.

Spare­bank­stif­tel­sen Sør har inn­vil­get pen­ger til å star­te opp og drif­te Homme­dal skole­gård.

– De går fram som et godt ek­sem­pel, og ba­ner vei for po­ten­si­el­le gode da­ger for barn og unge som stre­ver i sko­len.

Tror det vil bety mye

– Etab­le­rin­gen av Homme­dal skole­gård er gjort i tett sam­ar­beid med Opp­lys­nings­ve­se­nets fond, som ei­er preste­går­den samt NIBIO som har gjort det mu­lig å byg­ge verk­sted i drifts­byg­nin­gen samt gitt til­gang til jord- og skogsare­al. Vi har stor tro på at det­te skal bety mye i li­vet for ele­ver, for­eld­re og lo­kal­sam­fun­net i Grim­stad, sier Glims­dal.

FOTO: CA­MIL­LA HOVSTØ

HOMME­DAL: Den tid­li­ge­re Homme­dal preste­gård blir nå til en skole­gård, med et va­riert opp­legg for Grim­stad-ele­ver. Si­ri ogBernt Eide (på hus­ka) vil va­ere vert­skap på går­den. Bak ser vi Roald Abra­ham­sen, Astrid Glims­dal og Ellen Brun­borg, som er med i en ar­beids­grup­pe for etab­le­rin­gen av til­bu­det.

GLE­DER SEG: Ekte­pa­ret Eide gle­der seg til å va­ere med på å star­te opp Homme­dal skole­gård.

AL­LE FOTO: CA­MIL­LA HOVSTØ

PUSSES OPP: Kjøk­ke­net i hoved­hu­set skal pusses opp, og her vil ele­ve­ne lage mat sam­men med de voks­ne.

VERK­STED: Ele­ver ved bygg­fag på Dahls­ke har va­ert med på å byg­ge om et av rom­me­ne til verk­sted, le­det av la­erer Ør­jan Ve­dal.

MATSAL: Det­te rom­met skal bli matsal med et lang­bord. Her vil ele­ve­ne star­te da­gen med en fro­kost.

LANDLIG: Homme­dal gård lig­ger i idyl­lis­ke om­gi­vel­ser i Land­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.