Ing­vill tok sjan­sen på å føl­ge drøm­men

Ing­vill Thu­ne triv­des godt som bio­in­ge­ni­ør på syke­hu­set i Aren­dal. Men hun klar­te ikke å leg­ge bort drøm­men om å bli tøm­rer. Om få må­ne­der får hun fag­bre­vet sitt.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Janicke Yttervik [email protected]

Fra hun var 20 år gam­mel had­de Ing­vill Thu­ne et øns­ke om å job­be som tøm­rer. Et­ter 14 år som bio­in­ge­ni­ør på syke­hu­set i Aren­dal, tok hun ste­get. Nå er fag­prø­ven som tøm­rer bare noen få må­ne­der unna. Hun opp­ford­rer and­re også om å føl­ge drøm­men sin.

I 14 år job­bet Ing­vill Thu­ne som bio­in­ge­ni­ør på syke­hu­set i Aren­dal, og på blod­ban­ken var hun fag­an­svar­lig. Der had­de hun an­sva­ret for opp­la­e­ring av an­sat­te, pro­se­dy­rer, ved­li­ke­hold av ma­ski­ner og kva­li­tets­kon­trol­ler. Og hun triv­des godt.

– Men jeg har hatt en drøm om å bli tøm­rer si­den jeg var 20 år gam­mel. Jeg lik­te bed­re å va­ere med pap­pa og hans pro­sjek­ter ute, enn å va­ere med mam­ma på kjøk­ke­net. Det å va­ere med pap­pa trig­get meg. Og si­den jeg var 20 år gam­mel har jeg lagt gulv hos ven­ner og fa­mi­lie. Og så had­de jeg en drøm om å kun­ne det fag­li­ge, for­tel­ler hun.

Fikk per­mi­sjon

Da hun na­er­met seg 40 år så kjen­te hun at hun måt­te ta tak, om det skul­le bli noe av det. Der­med spur­te hun om per­mi­sjon fra job­ben sin på syke­hu­set

og kon­tak­tet He­ma­to, om hun kun­ne få jobb. La­er­ling­ti­den er tre og et halvt år.

Hun fikk ja, og tre må­ne­ders prøve­tid, men et­ter bare tre uker fikk hun til­bud om la­er­ling­plass.

Et­ter ett år i per­mi­sjon sa hun opp job­ben sin på syke­hu­set.

Va­riert

– Det ble en bratt la­ere­kur­ve i job­ben som la­er­ling, men jeg føl­ger med fag­folk he­le ti­den, og fra star­ten av ble jeg satt på vel­dig enk­le ting. Så bal­let det på seg et­ter hvert, sier Ing­vill.

På den­ne ti­den har hun va­ert inn­om blant an­net hytte­byg­ging, påbygg, ga­ra­sje, trap­per, ter­ras­se, gjer­der, set­te opp veg­ger og gip­sing med mer.

Til høs­ten går hun opp til svenne­prø­ven som tøm­rer.

– Det har va­ert tøft øko­no­misk, men livs­kva­li­te­ten er blitt høy­ere. Sam­ti­dig har jeg va­ert vel­dig hel­dig, for jeg fikk lønn som ufag­la­ert, og ikke som la­er­ling. For det had­de jeg ikke klart, med mann, barn og høyt lån. Og det er et grep som fle­re ar­beids­gi­ve­re kan ta, som gjør at kan­skje fle­re kan føl­ge drøm­men sin, sier Ing­vill.

Ska­per noe

Nå be­står hver­da­ge­ne av et fy­sisk ar­beid, med noen tun­ge tak inn­imel­lom. Det kan va­ere da­ger med snø, kul­de og skik­ke­lig surt ute­va­er. Men Ing­vill kler seg med ull og gle­der seg til job­ben. Tirs­dag etter­mid­dag er hun på jobb i et hus i Vik­ki­len, og hol­der på å gjø­re fer­dig et påbygg.

– Det­te er et yrke hvor jeg kan va­ere krea­tiv, fy­sisk, og hvor mil­jø­et er bra. Jeg får gle­den av å se ting jeg er med på å ska­pe, og det er det­te jeg har drømt om. At det er manns­do­mi­nert er helt greit, sier hun. Hun vet at det fins jen­ter som er tøm­re­re, men selv kjen­ner hun in­gen.

– Man­ge er red­de for at det er vel­dig tungt, og det er det til ti­der, sier Ing­vill, og vi­ser til at hun er blitt ve­sent­lig ster­ke­re si­den hun be­gyn­te i job­ben.

– Men man er be­visst på ba­eretek­nik­ker, And­re er kan­skje red­de for å va­ere i høy­den, så alle har noe. Jeg opp­ford­rer alle til å føl­ge drøm­men sin, jeg har blitt tatt så godt imot, og min livs­kva­li­tet er økt, sier hun.

Og ved å bli tøm­rer har hun også klart å om­ven­de sine to små søn­ner.

– Før vil­le de bli brann­menn. Nå vil de også bli tøm­rer som mam­ma, smi­ler hun.

FOTO: JANICKE YTTERVIK

KREATIVT: Ing­vill Thu­ne li­ker at hun kan va­ere krea­tiv i yr­ket som tøm­rer, og va­ere med på å ska­pe noe.

NY JOBB: Ing­vill Thu­ne stor­tri­ves som tøm­rer.

NØYE: Som tid­li­ge­re bio­in­ge­ni­ør er Ing­vill vant til å va­ere pir­ke­te og nøye i job­ben sin, det kom­mer godt med som tøm­rer.

PÅBYGG: Tirs­dag etter­mid­dag hol­der Ing­vill Thu­ne på med et påbygg i Vik­ki­len.

TUNGT: Yr­ket kan til ti­der va­ere tungt, men med rik­ti­ge ba­eretek­nik­ker går det fint, kon­sta­te­rer Ing­vill Thu­ne..

ALLE FOTO: JANICKE YTTERVIK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.