Job­ber på spreng med dag­pen­ger

Over 700 per­soner har søkt om dag­pen­ger i Grim­stad de sis­te par uke­ne, og i sam­me pe­rio­de har ar­beids­le­dig­he­ten tre­dob­let seg.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

➤ Man­ge per­mit­ter­te har ført til et skred av søk­na­der om dag­pen­ger, og hos Nav Grim­stad prio­ri­te­rer man nå dis­se søk­na­de­ne først, ga­ran­te­rer kon­sti­tu­ert en­hets­le­der Liv Fla­ten.

Dras­tis­ke smitte­vernstil tak kom­bi­nert med øko­no­misk ned­gang har ført til at man­ge be­drif­ter per­mit­te­rer sine an­sat­te, og man­ge be­drif­ter må rett og slett sten­ge dø­re­ne for­di virk­som­he­ten ikke er lov­lig el­ler mu­lig å dri­ve un­der krise­til­ta­ke­ne.

Kon­sti­tu­ert en­hets­le­der ved Nav Grim­stad Liv Fla­ten for­tel­ler at 742 per­soner har søkt om dag­pen­ger i Grim­stad si­den 9. mars. Det­te e ri ho­ved­sak knyt­tet til ko­ro­na si­tua­sjo­nen og per­mit­te­rin­ger.

– Vi har kon­takt med virk­som­he­ter som per­mit­te­rer i Grim­stad, men det er også inn­byg­ge­re som job­ber i and­re kom­mu­ner, sier Fla­ten.

Det er nå 1123 helt ar­beids­le­di­ge i Grim­stad. Det ut­gjør 9,7 pro­sent av ar­beids­styr­ken. 1. mars var tal­let helt le­di­ge 342.

122 var del­vis le­di­ge 1. mars. Nå er tal­let 175, alt­så 1,5 pro­sent av ar­beids­styr­ken.

Stor på­gang og økt vente­tid

– Det er man­ge som er be­rørt og ram­met av ko­ro­na si­tua­sjo­nen, og da opp­le­ver Nav stor på­gang. Vi har for­stå­el­se for at man­ge har det vans­ke­lig, og da er vi opp­tatt av å kom­me ut med best mu­lig in­for­ma­sjon, sier Fla­ten.

Hun for­tel­ler at kon­to­ret i Skole­ga­ten er stengt for dro­pin­be­søk.

– Det er til­tak vi gjør både for an­sat­te og pub­li­kum, for å unn­gå smit­te. Vi vil kun­ne ha mø­ter hvis det er nød­ven­dig, men vi har også kom­mu­ni­ka­sjon med dem som har opp­føl­ging fra Nav via di­gi­ta­le ka­na­ler og te­le­fon. Det vik­tigs­te hver en­kelt kan gjø­re, er å gå inn på nav.no og se opp­da­tert in­for­ma­sjon ut fra hvil­ken si­tua­sjon man be­fin­ner seg i. Vi har også en vakt­te­le­fon for de som raskt vil kom­me i kon­takt med oss, sier en­hets­le­de­ren.

– Nav job­ber på spreng og øns­ker å bi­dra så godt i vi kan, både over­for ar­beids­gi­ve­re, dem som får per­mit­te­ring og and­re. Vår første­prio­ri­tet er at folk skal få ytel­se­ne sine, alt­så pen­ger. Det be­tyr at vi ned­prio­ri­te­rer and­re opp­ga­ver, for­kla­rer hun.

Norm al­ter det 21 da­gers saks­be­hand­lings­tid når m an­sø­ker om dag­pen­ger, men det kan nå ta mer tid.

– Alle må opp­da­te­re CV-en

Alle som nå per­mit­te­res og sø­ker om dag­pen­ger, må sam­ti­dig mel­de seg som ar­beids­sø­ke­re og va­ere for­be­redt på å ta imot kort­va­ri­ge jobb­til­bud mens de er per­mit­tert.

– Det er vik­tig at sø­ke­re opp­da­te­rer CV-en sin, for vi kan få be­hov for å fyl­le ar­beids­plas­ser frem­over. Helse er det mye etter­spør­sel til, og vi ser for oss at vare- og de­talj­han­del og trans­port kan va­ere and­re ek­semp­ler. Om syke­fra­va­e­ret øker, vil det kun­ne va­ere ak­tu­elt å få inn re­krut­te­ring fra fle­re bran­sjer, men det er spe­si­elt vik­tig med de sam­funns­kri­tis­ke funk­sjo­ner, sier Fla­ten.

Sam­ar­bei­der med land­bru­ket

I land­bruks kom­mu­nen Grim­stad k an­det for ek­sem­pel bety at det vil bli be­hov for å ten­ke nytt om re­krut­te­rin­gen.

– Det vil va­ere be­hov for noe se­song­ar­beids­kraft, og der har

Nav g åtti­sam­ar­beid med land­bruks fore­nin­gen og bonde­la­get. Det er vik­tig at den na­e­rin­gen kon­tak­ter Nav hvis de tren­ger ar­beids­kraft. Der er det ofte mye uten­landsk ar­beids­kraft. Det er gjort et ar­beid for å for­len­ge opp­hol­det for dem som er her, men det kan også bli be­hov for å re­krut­te­re mer i Nor­ge. Det er bra at folk mel­der seg til tje­nes­te i helse­ve­se­net, men det er også fle­re bran­sjer hvor det kan bli nød­ven­dig med ar­beids­kraft for at det skal gå rundt i sam­fun­net, sier Fla­ten.

Sta­dig nye til­tak

Fla­ten an­be­fa­ler å føl­ge med nav.no både for å få mest mu­lig opp­da­tert in­for­ma­sjon om egen si­tua­sjon, men min­ner om at man her man også føl­ge med på til­ta­ke­ne re­gje­rin­gen kom­mer med, for ek­sem­pel end­ring i per­mit­te­ring s reg­le­ne.

–D eter også gjor­te n av­kort ni n gav ar­beids­gi­ver­pe­rio­den for syk­meld­te. Ikke minst er pe­rio­den for om­sorgs­pen­ger for­dob­let. Her kom­mer det også opp­da­te­rin­ger fort­lø­pen­de på nye til­tak fra re­gje­rin­gen. Når det gjel­der øko­no­misk so­sial­hjelp, job­ber vi med å få opp di­gi­ta­le løs­nin­ger. Her er det opp­ret­tet vakt­te­le­fon, sier hun.

– Hvis du blir syk på grunn av ko­ro­na, går syk­mel­din­gen via nav.no. Det er også opp­ford­ret fra re­gje­rin­gen å bru­ke egen­mel­din­ger. Man må sjek­ke med sin ar­beids­gi­ver hva som er ak­tu­elt. Man opp­ford­res til å vur­de­re hjemme­kon­tor og and­re løs­nin­ger hvis man er i ka­ran­te­ne, sier hun, og min­ner om at det i til­legg til in­for­ma­sjon på nav.no også leg­ges ut vik­tig in­for­ma­sjon i den­ne si­tua­sjo­nen på hjemme­si­den til Grim­stad kom­mu­ne.

FOTO: MAR­TIN HAU­GEN

VENTE­TID: Kon­sti­tu­ert en­hets­le­der Liv Fla­ten ved Nav Grim­stad for­tel­ler om står på­gang og der­til økt vente­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.