Plan­leg­ger lav­blok­ker ved Vik­ki­len

Et nytt bo­lig­om­rå­de er un­der opp­sei­ling ved Vik­ki­len.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

Pla­nen for Skje­vi­ga nord kom­mer nå til po­li­tisk be­hand­ling, og råd­man­nen sy­nes ide­en om 99 bo­li­ger del­vis på land­bruks­jord bør få grønt lys.

I fjor høst star­tet ar­bei­det med det nye om­rå­det Skje­vi­ga syd, hvor det kan bli byg­get over 100 bo­li­ger. Nå kom­mer også Skje­vi­ga nord like ved til po­li­tisk be­hand­ling. Sta­erk og co. har nem­lig på veg­ne av Jan Ha­rald Jo­han­sen la­get et for­slag til de­talj­re­gu­le­ring.

Plan­for­sla­get har va­ert ute på hø­ring, og snart hav­ner det på po­li­ti­ker­nes bord i tek­nisk ut­valg og kom­mune­sty­ret, som av smitte­vern­hen­syn skal av­hol­des di­gi­talt.

For­sla­get leg­ger opp til 99 bo­en­he­ter for­delt i lav­blokk, kon­sen­trert små­hus­be­byg­gel­se og fire­manns­bo­li­ger. Den nye be­byg­gel­sen plas­se­res mel­lom E18 og Vik­ki­len. I hø­rings­pe­rio­den har det kom­met fle­re merk­na­der, blant an­net om at om­rå­det pas­ser bed­re for ene­bo­li­ger enn blok­ker, og at blok­ke­ne ikke vil har­mo­ne­re med ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­se og land­skap.

«Vi­dere­fø­rer» ter­reng­for­ma­sjon

Råd­man­nen me­ner imid­ler­tid at pla­nen leg­ger opp til en for­nuf­tig ut­nyt­tel­se, og på­pe­ker i sin saks­frem­stil­ling at en kol­le i om­rå­det skal be­va­res.

– Den øst­re de­len, som om­fat­ter en kol­le, blir i sto­re de­ler igjen og re­gu­le­res bl.a. til grønn­struk­tur. På vest­si­den av kol­len fore­slås lav­blok­ker, i 4 eta­sjer, og rekke­hus. Den­ne del av pla­nen har den høy­es­te ut­nyt­tel­sen hvil­ket med­fø­rer størst inn­grep i ter­ren­get. For­sla­get tar ut­gangs­punkt i da­gens ter­reng­for­ma­sjon som blir «vi­dere­ført» i lav­blok­kens av­trap­pen­de byg­nings­vo­lu­mer, står det.

Råd­man­nen på­pe­ker at blok­ke­ne kom­mer til å bli ty­de­lig eks­po­nert mot vest og nord og noe syn­li­ge fra øst, alt­så Vik­ki­len.

– Byg­nin­ge­ne blir noe la­ve­re enn kol­lens høy­es­te nivå. Kol­len vur­de­res å va­ere en ty­de­lig land­skaps for­ma­sjon i om­rå­det, skri­ver råd­man­nen.

Byg­ger ned lan­bruks­jord

Plan­for­sla­get med­fø­rer ned­byg­ging av 9,5 de­kar dyr­ket mark og cir­ka 2,5 de­kar dyrk­bar jord.

For­kla­rin­gen på det­te er at Skje­vi­ga-om­rå­det ble tatt inn som bygge­om­rå­de i kom­mune­pla­nens areal­del 2003. På grunn av sen­tral be­lig­gen­het har om­rå­det blitt vi­dere­ført i etter­føl­gen­de kom­mune­pla­ner.

– I kom­mu­nens te­ma­plan for land­bruk er jord­bruks­area­let i om­rå­det vist som al­le­re­de om­dis­po­nert. Fort­satt er dog en for­ut­set­ting for å be­grun­ne ned­byg­gin­ga av dyr­ka mark at area­let blir ut­nyt­tet på en ef­fek­tivt måte samt at mat­jor­den blir til vare­tatt, på­pe­ker råd­man­nen, som fore­slår å ved­ta pla­nen med noen mind­re end­rin­ger.

ILLUSTRASJ­ON STA­ERK OG CO

Ved Vik­ki­len er det pla­ner om et nytt bo­lig­om­rå­de med 99 bo­en­he­ter.

Her er Skje­vi­ga nord mar­kert på fly­foto. Om­rå­det om­fat­ter fle­re mål dyr­ket og dyrk­bar jord.

JORDER: Pla­nen leg­ger opp til bo­lig­byg­ging blant an­net på dis­se jor­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.