An­nen hver­dag for po­li­ti­et

Når folk hol­der seg hjem­me, har po­li­ti­et fått det ro­li­ge­re på jobb på kvel­de­ne og på natte­tid i hel­ge­ne. Men de er for­be­redt på at si­tua­sjo­nen kan end­re seg raskt.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

Ko­rona­vi­ru­set har end­ret kri­mi­na­li­tets­bil­det, og po­li­ti­et har and­re opp­ga­ver å hol­de på med. Det opp­ly­ser po­liti­sta­sjons­sje­fen i Grim­stad, Ter­je Gun­der­sen.

Po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen be­kref­ter at kri­mi­na­li­tets­bil­det har end­ret seg i den­ne ti­den hvor Nor­ge er un­der stren­ge til­tak for å be­gren­se smit­te av Ko­ro­na-vi­ru­set.

– Ge­ne­relt sett er det gans­ke stil­le og ro­lig, og vi mer­ker at ak­ti­vi­te­ten har gått ned, at de som står for en del ulov­lig­he­ter også roer seg ned og sik­kert hol­der seg mer in­ne enn de el­lers gjør. Det er be­ty­de­lig ro­li­ge­re på kvel­der og net­ter i hel­ge­ne. Det mer­ker vi godt, at det ikke er så mye folk som be­ve­ger seg ute, og de som el­lers hol­der oss i ånde hol­der seg i ro, sier Gun­der­sen.

Han har inn­trykk av at folk er gans­ke di­si­pli­ner­te med tan­ke på å føl­ge ret­nings­lin­jer som kom­mer fra sen­tra­le myn­dig­he­ter, samt de kom­mu­na­le ret­nings­lin­jer om hvor­dan folk skal opp­tre. Det fikk pa­trul­je­ne be­kref­tet da de var inn­om noen res­tau­ran­ter for­ri­ge helg.

– De opp­fat­tet at folk var di­si­pli­ner­te, og det var ro og god av­stand mel­lom folk. Og folk opp­før­te seg greit, sier han.

Spen­te på vei­en vi­de­re

Men selv om ak­ti­vi­tets­ni­vå­et i sam­fun­net har gått mar­kant ned, er po­li­ti­et spent på hva som skjer vi­de­re.

– Vi er spent på hvor­dan ef­fek­ten vil bli. Det er fore­lø­pig in­gen som er smit­tet her, og vi er spent på hvor­dan det vil slå ut etter hvert, jeg hå­per jo det vil fort­set­te slik, at få el­ler in­gen blir smit­tet, og vi kom­mer oss gjen­nom uten mer dra­ma­tis­ke føl­ger enn nå, sier Gun­der­sen.

Sam­ti­dig er han for­be­redt på at si­tua­sjo­nen kan for­ver­re seg.

– Om vi får en topp på per­so­nell som blir syke sam­ti­dig. Myn­dig­he­te­ne fryk­ter en topp der man­ge blir syke og det blir ut­ford­ren­de å stil­le opp med be­hand­ling til alle. For vår del er det be­red­ska­pen vi ten­ker på, at den skal opp­rett­hol­des, sa­er­lig den de­len som hand­ler om å iva­re­ta liv og helse, sier Gun­der­sen.

Der­for har de lagt pla­ner for å hånd­te­re blant an­net syke­fra­va­er og lig­nen­de, ut fra tenk­te ver­ste falls teori­er.

– Vi har også ar­beids­pla­ner som vi er for­be­redt på at kan­skje må end­res på, i hen­hold til ut­vik­lin­gen. El­lers er sta­sjo­nen helt­stengt ned­for van­li­ge pub­li­kums hen­ven­del­ser. Vi får få hen­ven­del­ser, kun det mest pre­ka­ere, hvis noen er ut­satt for kri­mi­na­li­tet, det er ikke så mye av de tri­vi­el­le hen­ven­del­se­ne nå. Det vir­ker som folk har til­pas­set seg raskt si­tua­sjo­nen, sier han.

In­gen bø­ter

Å dele ut bø­ter til folk som ikke over­hol­der til­ta­ke­ne, har ikke va­ert nød­ven­dig til nå.

– Fore­lø­pig har vi lagt oss på en lin­je hvor vi vei­le­der og an­be­fa­ler, og det har ikke va­ert nød­ven­dig å gri­pe inn el­ler gi bø­ter. Vi opp­le­ver at folk er lydhøre. I ver­ste fall må vi ty til bø­ter el­ler an­nen inn­gri­pen hvis folk sam­ler seg i stør­re grup­per ut­over det som fore­skri­ves, men det har ikke va­ert i naer­he­ten av det her. Det var til­løp til det de førs­te da­ge­ne, da vi blant an­net måt­te stop­pe et russe­ar­ran­ge­ment, men det gikk greit og det har ikke va­ert noe til­sva­ren­de etter det. Ung­dom for­står si­tua­sjo­nen og inn­ret­ter seg. Det kan bli ak­tu­elt å bøte­leg­ge hvis det fore­kom­mer brudd på den for­skrif­ten som nå er inn­ført, i for­hold til reg­ler for ka­ran­te­ne og iso­la­sjon og opp­hold i og ved fri­tids­ei­en­dom. Der er vi av­hen­gig av kon­kre­te hen­ven­del­ser. Vi har va­ert ute og pra­tet med noen hytte­ei­ere langs kys­ten, gitt dem an­be­fa­lin­ger, som de stort sett har etter­kom­met. Folk er lydhøre for in­for­ma­sjon fra dag til dag. Men vi er spen­te på fort­set­tel­sen, hvor­dan ut­vik­lin­gen vil bli. Usik­ker­he­ten knyt­tet til hva som kom­mer er be­ty­de­lig. I ver­ste fall vil det kun­ne få vel­dig al­vor­li­ge føl­ger for man­ge, men vi må sat­se på at de fles­te kom­mer seg noen­lun­de hel­skin­net gjen­nom, sier Gun­der­sen.

TER­JE GUN­DER­SEN: Sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen for­tel­ler at kri­mi­na­li­tets­bil­det har end­ret seg på grunn av ko­ro­na-vi­ru­set. Lo­kalt har de ennå ikke bøtelagt noen for å ha brutt ko­ro­na­til­ta­ke­ne. – Fore­lø­pig har vi lagt oss på en lin­je hvor vi vei­le­der og an­be­fa­ler, sier Gun­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.