Nye teg­nin­ger en­ga­sje­rer stort

Sca­la Ei­en­dom hå­per å set­te spa­den i jor­da på Od­den i høst, men først skal det sel­ges lei­lig­he­ter og inn­gås lei­e­av­ta­ler.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

➤ Sca­la Ei­en­dom hå­per å set­te spa­den i jor­da på Od­den over som­mer­en, og vi­ser nå frem nye il­lust­ra­sjo­ner av hvor­dan kjøpe­sen­te­ret kan bli med nye lei­lig­he­ter.

Blant po­li­ti­ker­ne og Adres­sas le­se­re er det sva­ert del­te me­nin­ger om hvor­vidt ar­ki­tek­tu­ren er vel­lyk­ket el­ler ikke.

Etter fle­re års be­hand­ling er pla­ne­ne for et ut­vi­det og om­bygd sen­ter med nye bu­tik­ker og bo­li­ger kla­re til å set­tes ut i li­vet. Og ko­rona­kri­sen har ikke stop­pet el­ler for­sin­ket bygge­pla­ne­ne, for­sik­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans Jør­gen Mør­land hos sen­te­rets ei­er Sca­la Ei­en­dom.

– Vi er vel­dig snart kla­re til å lan­se­re bygge­trinn 1, alt­så salgs­start på lei­lig­he­te­ne, for­tel­ler han til Adres­sa.

Må­let er å leg­ge de 18 lei­lig­he­te­ne ut for salg i midt­en av juni, men det førs­te bygge­trin­net be­står at fle­re ele­men­ter enn bo­li­ger.

– Bygge­trinn 1 be­står av føl­gen­de tre de­ler: Oppus­sing av nå­va­eren­de sen­ter til topp­mo­der­ne stan­dard, ut­vi­del­se med 5.000 kvad­rat­me­ter na­e­rings­lo­ka­ler og 18 bo­li­ger rett på bryg­ga, som blir kjempe­flot­te, sier Mør­land.

Pla­nen er å star­te byg­gin­gen i høst, men både sal­get av bo­li­ge­ne og fle­re and­re fak­to­rer på­vir­ker frem­drif­ten.

– For å set­te spa­den i jor­da, må vi ha solgt noen bo­li­ger, og nå noen mile­pae­ler på na­e­ring. Pla­nen er å lan­se­re salgs­start på bo­li­ge­ne 15. juni. Vi hå­per vi sel­ger bo­li­ger i juni, juli og au­gust, og at vi kan gra­ve og byg­ge i høst­må­ne­de­ne. Det er en tids­lin­je vi har tro på. Det gjel­der al­le tin­ge­ne i bygge­trinn 1, sier Sca­la-di­rek­tø­ren.

– Al­le bo­lig­ut­vik­le­re har sik­kert lurt på hva man skal gjø­re med ny­bo­lig­salg i ti­den vi har va­ert gjen­nom, men vi tror det­te er et bo­lig­pro­dukt vi tror vil tref­fe mar­ke­det godt. Vi er vel­dig spen­te og stol­te av det vi kom­mer.

Sen­ter­ei­e­ren har len­ge job­bet med å sik­re leie­ta­ge­re i de nye bu­tikk­lo­ka­le­ne som skal byg­ges.

– Vi øns­ker å se at ut­lei­e­pro­ses­se­ne som har på­gått en stund kom­mer i mål. Det har vi job­bet bredt og godt med en stund. Vi må få be­kref­tet at leie­ta­ge­re sig­ne­rer, og vi må bli eni­ge med en­tre­pre­nø­rer. Det er man­ge kon­trak­ter som skal i boks, sier Mør­land.

Det trengs også ramme­til­la­tel­se og bygge­til­la­tel­se fra kom­mu­nen, men tror det tror han blir en for­ma­li­tet.

Må sel­ge halv­par­ten

– Hvor man­ge lei­lig­he­ter må dere sel­ge for å kun­ne star­te byg­gin­gen?

– Vi har som en for­ut­set­ning at halv­par­ten må va­ere leid ut av na­e­rings­lo­ka­le­ne og halv­par­ten solgt av bo­li­ge­ne før vi kan ga­ran­te­re at vi er i gang.

Øverst i ar­tik­ke­len kan du se en helt ny il­lust­ra­sjon av hvor­dan ut­byg­gin­gen kan bli.

Nuno Ar­ki­tek­tur ved dag­lig le­der Peter Aa­sen, som har teg­net pro­sjek­tet, sier føl­gen­de:

– Grim­stad er en av Nor­ges vak­res­te havne­byer, og det­te gjen­spei­les i pro­sjek­tet. I et ar­ki­tek­to­nisk per­spek­tiv har vi fo­ku­sert på to pri­ma­ere kon­sep­ter ved ut­for­min­gen. Vi vil­le splei­se den tra­di­sjo­nel­le tre­byen med det nye og mo­der­ne Grim­stad, sam­ti­dig som vi øns­ket å in­vi­te­re skjaer­går­den og de vak­re om­gi­vel­se­ne inn ved å la dem for­me og sty­re de­sig­net.

Mør­land har stor tro på pro­sjek­tet.

– Nå star­ter re­vi­ta­li­se­rin­gen av Od­den og den vir­ke­li­ge by­ut­vik­lin­gen av Od­den-om­rå­det. Lei­lig­he­te­ne blir fan­tas­tis­ke, be­lig­gen­he­ten på bryg­ga, midt i byen og med naer­het til al­le sen­te­rets funk­sjo­ner fin­nes det ikke ma­ken til man­ge ste­der i Nor­ge, slår han fast.

FOTO: SCA­LA EI­EN­DOM

IL­LUST­RA­SJON: SCA­LA EI­EN­DOM

UT­SIKT: Slik ser ar­ki­tek­te­ne for seg at det kan bli å kik­ke ut fra kjøk­ke­net i en av de nye lei­lig­he­te­ne på Od­den.

BO­LI­GER: Slik kan Od­den­sen­te­ret bli se­en­de ut med 18 nye bo­li­ger i front. Sca­la Ei­en­dom opp­ly­ser at «3d-il­lust­ra­sjo­ner av pro­sjek­tet Od­den Bryg­ge er av il­lust­ra­tiv

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.