Fikk Cham­pions League-vib­ber på Le­ver­myr

Etter åre­vis med dis­ku­sjo­ner og mye fram og til­ba­ke, kun­ne Jerv en­de­lig gle­de seg over å spil­le i flom­ly­set på Le­ver­myr fre­dag kveld. – Det var spe­si­elt, sier Es­pen Knud­sen, som har va­ert i Jerv si­den de­sem­ber 2011.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvasjord anna@gat.no

– Det var helt fan­tas­tisk. Man ser dis­se flom­lys-kam­pe­ne på TV, så jeg fikk litt Cham­pions League­vib­ber her i dag. Det var spe­si­elt, og noe alle har gle­det seg skik­ke­lig til. Spe­si­elt gøy var det jo at det var TV-kamp mot et av de sto­re la­ge­ne i Nor­ge, så det­te var moro, strå­ler han.

Ett par ti­mer før kamp­star­ten fre­dag kveld klok­ken halv ni, kun­ne bane­mes­ter Tor-Wil­ly Kyl­land tryk­ke på knap­pen og ten­ne ly­se­ne på Le­ver­myr, slik at TV-fol­ke­ne kun­ne stil­le inn ka­me­ra­ene sine rik­tig og gjø­re alt klart.

– En nok­så enkel jobb å skru på lyset, vir­ket gjor­de det også, smi­ler Kyl­land når Adres­sa tref­fer han.

– Skul­le hatt straf­fe

Jerv fikk en tung start på sin førs­te flomlyskam­p mot et av Nor­ges mest meri­ter­te lag. Mye rot i for­sva­ret til Jerv øde­la i førs­te om­gang, og det så mørkt ut da Lillestrøm sco­ret både en og to gan­ger tidlig i kam­pen.

Men Jerv har vist tid­li­ge­re i år at de kan snu kam­pe­ne sine, og da «Pi­be» fikk mu­lig­he­ten etter 22 mi­nut­ter kom re­du­se­rin­gen. Spis­sen kom opp én mot én mot Lillestrøm-keepe­ren og tril­let inn re­du­se­rin­gen for Jerv. Han var kjapp til å ta med seg bal­len mot midt­stre­ken igjen midt i fei­rin­gen med lag­ka­me­ra­te­ne, for her skul­le det kjem­pes om fle­re mål og po­eng.

Jerv klar­te ikke å sco­re mer i førs­te om­gang, men en pep­talk fra Ar­ne Sand­stø i pau­sen gjor­de un­der­ver­ker, og Jerv spil­te en sva­ert god førs­te halv­del av andre­om­gang.

Es­pen Knud­sen ru­vet høy­est i fel­tet på en cor­ner etter 54 mi­nut­ter, og stan­get inn 2–2.

Jerv had­de fle­re sjan­ser til å sik­re seg tre po­eng ut­over i om­gan­gen, det sam­me had­de Lillestrøm, men kam­pen end­te til slutt 2–2.

– At vi spil­ler uav­gjort mot Lillestrøm er et bra re­sul­tat, uav­gjort 2–2 er et re­sul­tat vi kan va­ere be­kjent av. Sam­ti­dig er det mu­lig­he­ter her til å sik­re sei­e­ren, blant an­net skul­le vi hatt straf­fe på slut­ten der, sier Ar­ne Sand­stø.

– Er du skuf­fet, el­ler hvor­dan er fø­lel­sen etter kam­pen?

– Vi er litt frust­rer­te og for­ban­na når vi ikke får den straf­fen, da kun­ne vi gått opp til 3–2 rett før slutt. Vi er skuf­fet over at vi ikke fikk den, men også let­tet over at de ikke sat­te den sis­te sjan­sen de fikk rett før slutt, sier han. – In­gen luk­sus­spil­le­re her Es­pen Knud­sen var Jervs­pil­le­ren som hav­net mest i søke­ly­set på tam­pen av kam­pen mot Lillestrøm. Først sco­ret han ut­lig­nings­må­let, og så ble han na­er­mest slått ned av Lille­strøm­keepe­ren etter å ha ru­vet høy­est in­ne i fel­tet.

– Det var nok kan­skje straf­fe ja, men vi had­de nok ikke for­tjent å vun­net 3–2. Jeg syns 2–2 var et greit re­sul­tat i den­ne kam­pen, sier Knud­sen.

Han syns Jerv i år frem­står som et lag som vil vel­dig mye, og det har gitt re­sul­ta­ter for la­get som nå lig­ger på en sjette­plass på ta­bel­len.

– Det her var nok en kamp med mye mål, og jeg tror det var gøy for pub­li­kum å va­ere her, selv om vi nok en gang lå un­der på hjemme­bane. Det vi­ser hvil­ken mo­ral som er i den­ne grup­pa i år, at vi nok en gang kom­mer til­ba­ke. Vi lø­per og kjem­per for hver­and­re, og mis­ter ikke tro­en. Jeg tror det har en sam­men­heng med hvor­dan vi har trent i år. Vi har job­ba stein­hardt i ko­ro­na-ti­den og er vel­dig godt trent. Så all aere til spil­ler­ne, men også til tre­ner­ne. De har la­get vel­dig gode kamp­pla­ner i samt­li­ge kam­per i år, der vi ser hvor­dan mot­stan­de­ren kom­mer, og hvor­dan vi skal spil­le. Vi har klok­ke-tro på kamp­pla­ne­ne våre, og da kla­rer vi å kom­me til­ba­ke gang på gang, selv om vi slip­per inn tul­le­te mål i star­ten av kam­pe­ne, sier han.

– Det ser ut som dere vil mye mer i år, kan du be­skri­ve litt hva som har skjedd?

– Jeg tror det hand­ler om at vi har et utrolig godt sam­hold her, og det er man­ge lo­ka­le spil­le­re her som vir­ke­lig har lyst til å få til noe. Det er in­gen luk­sus­spil­le­re her som bare er her i ven­te på å hop­pe vi­de­re, vi er alle her i Jerv for å få til noe sam­men. Jeg tror det kan bli en vel­dig mor­som høst, sier Es­pen Knud­sen.

Man­dag kveld spil­te Jerv ny kamp borte mot Stjør­dals Blink, men Adres­sa had­de gått i tryk­ken før den kam­pen var fer­dig­spilt. Nes­te hjemme­kamp for Jerv er først­kom­men­de man­dag, da kom­mer Kongs­vin­ger på be­søk.

FOTO: JON SOLVE STRAND

FØRS­TE FLOMLYSKAM­P: Slik så det ut på Le­ver­myr på tam­pen av kam­pen mel­lom Jerv og Lillestrøm.

STRAF­FE: Jerv bur­de tro­lig hatt straf­fe i den­ne si­tua­sjo­nen. Først var Es­pen Knud­sen først på bal­len og hea­det bal­len mot mål, på vei ned igjen fra luf­ta ble han slått i lep­pa av Lillestrøm-keepe­ren som helt bom­met på bal­len.

TENTE LYSET: Bane­mes­ter Tor-Wil­ly Kyl­land fikk aeren av å ten­ne lyset i ti­de­nes førs­te Flom­lys-kamp på Le­ver­myr.

PÅ PLASS: Sva­ber­get mar­sjer­te inn på Le­ver­myr med farge­bluss og sang.

ALLE FOTO: ANNA TORP KVASJORD

TERMOS: Diego Cam­pos (t..v) har va­ert en av Jervs bes­te spil­le­re i år, men måt­te stå over på grunn av for man­ge gule kort. Han had­de med seg termos på kamp. Her pra­ter han med Da­ni­el Ar­rocha (ska­det) og Pi­be.

NAERME SEI­ER: Pi­be had­de mu­lig­he­ten til å sik­re sei­e­ren i flom­ly­set på Le­ver­myr rett før slutt, men bal­len gikk over. Ti­de­nes førs­te Flomlyskam­p på Le­ver­myr end­te 2-2.

VILJE: Det er mye vilje i Jerv-la­get i år. - Vi er alle i Jerv for å få til noe, sier Es­pen Knud­sen. På bil­det ser vi f.v. John Olav Nor­heim, Tho­mas Zer­nichow og Iman Ma­fi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.