Tra­vel som­mer for Jan og taxi­bå­ten

Jan Arild Vass­botn fryk­tet en tung se­song for taxi­bå­ten da ko­rona­kri­sen traff, men så kom som­mer­en hvor alle skul­le på ferie i eget land.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Jan Arild Vass­botn mis­tet be­stil­lin­ger for 30.000 kro­ner da ko­ro­na-kri­sen inn­traff. Men i som­mer har te­le­fo­nen ringt uav­brutt, og taxi­bå­ten har kjørt i ett sett.

Pen­sjo­nis­ten star­tet opp Grimstad taxi­båt i fjor, og had­de lagt pla­ner for som­mer­en 2020 med for­hånds­be­stil­te tu­rer fra uten­lands­ke tu­ris­ter. Så ble det bom stopp da ko­rona­pan­de­mi­en sør­get for å leg­ge alle fe­rie­pla­ner på is.

– Jeg mis­tet vel­dig man­ge tu­rer fra ut­len­din­ger. Jeg had­de tu­rer for cir­ka 20-30.000 som var for­hånds­be­stilt. Men så kom som­mer­en og det eks­plo­der­te. Det har va­ert så mye at jeg kun­ne hatt en eks­tra sjå­før og en eks­tra båt. Det har va­ert et even­tyr, for­tel­ler Vass­botn om bord i taxi­bå­ten ved Ter­je Vi­gen-bryg­ga.

Han kan se til­ba­ke på en juli må­ned hvor da­ge­ne i ordre­boka har va­ert fylt opp med man­ge uli­ke opp­drag, og det har va­ert kor­te og lan­ge tu­rer.

– Det har va­ert mye trøkk fra Lil­le­sand og den kan­ten, og fra hyt­te­ne og cam­ping­plas­se­ne. Jeg fly­ter på gode til­bake­mel­din­ger, bok­sta­ve­lig talt, sier han og smi­ler.

På kjen­di­sjakt med Se & hør

I til­legg til sight­see­ing­tu­rer og rene trans­port­opp­drag har han også hatt mer uvan­li­ge be­stil­lin­ger. Blant de mer spe­si­el­le opp­dra­ge­ne nev­ner han kjen­di­sjakt med en Se & hør-fo­to­graf i Blind­leia, og en gjeng til­rei­sen­de tu­ris­ter som skul­le ha nor­ges­fe­rie på Valøy­ene.

– Det var fire godt voks­ne ka­rer som ring­te og vil­le at jeg skul­le ord­ne alt for dem. Så dro jeg på Euro­pris og hand­let inn telt, bord, sto­ler og ut­styr, og kjør­te dem ut dit om mor­ge­nen. Så var det å hen­te dem igjen på kvel­den. De had­de med seg mat ut dit og had­de hatt det helt fan­tas­tisk.

Ser på fle­re mu­lig­he­ter

Det har i det hele tatt va­ert en sva­ert tri­ve­lig som­mer for Vass­botn, som nå ser på mu­lig­he­ter for å ut­vi­de se­son­gen og virk­som­he­ten med sin Bus­ter Su­per Mag­num. Han har blant an­net pla­ner om til­rette­lag­te tu­rer for sjø­ør­ret­fis­ke­re på sen­som­mer og høst, og han kan ten­ke seg å få til et opp­legg med prak­tisk båt­fø­rer­opp­la­e­ring.

Men først venter fle­re taxi­opp­drag i skjaer­går­den. Like etter at Adres­sas ut­send­te har av­slut­tet intevju­et og for­latt bå­ten, kom­mer nye kun­der til og vil ha seg en tur. Vass­botn er ikke vond å be. Han ut­sty­rer alle med flyte­vest, kas­ter loss og leg­ger fra kai med et stort smil.

BEG­GE FOTO: MAR­TIN HAU­GEN

Like etter in­ter­vju­et fikk Vass­botn noen kun­der med taxi­bå­ten. Her vin­ker de på vei ut fra bryg­ga.

EVEN­TYR: Jan Arild Vass­botn be­skri­ver som­mer­en med Grimstad taxi­båt som et even­tyr. Te­le­fo­nen har ringt uav­brutt den sis­te ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.