Sat­ser fra ga­ra­sje-lof­tet

Mor­ten Jo­han­sen gikk fra le­der­lønn til NAV-pen­ger da ko­ro­na­en traff lan­det. Etter tøffe må­ne­der ser han nå lyst på li­vet igjen, han har star­tet opp Svinn­kom­pe­tan­se.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvasjord anna@gat.no

Mor­ten Jo­han­sen fikk det han selv kal­ler et skik­ke­lig slag i try­net, da han ble sagt opp som re­gion­sjef i Pe­ga­sus Kon­troll på grunn av ko­ro­na-kri­sen. Det ble en tøff vår, men nå sat­ser han på eget fir­ma med lo­ka­sjon noen me­ter fra hjem­met sitt i Hom­bor­sund.

– Det har va­ert tøffe tak, og det har va­ert mye hode­bry og man­ge søvn­løse net­ter. Ko­ro­na-kri­sen kom brått på for oss alle, og de fles­te sel­ska­per som ikke had­de god nok lik­vi­di­tet måt­te ta noen grep, der­iblant Pe­ga­sus Kon­troll som jeg had­de job­bet for i åtte år. De kut­tet en del stil­lin­ger re­la­tivt fort, for­tel­ler Mor­ten Jo­han­sen.

Tøft å gå til Nav-lønn

I åtte år had­de han va­ert fir­ma­ets re­gion­sjef for Ag­der og Tele­mark, og han had­de et sterkt ei­er­for­hold til be­drif­ten. Sam­men med re­gion­sje­fen for Midt-Nor­ge og re­gion­sje­fen for Nord-Nor­ge, måt­te han ta hat­ten sin å gå. 1. mai fikk han opp­si­gel­sen. Med en kone som job­ber 25 pro­sent, og tre barn å for­sør­ge var det tøft å gå fra le­der­lønn til NAV­lønn.

– Det var bein­tøft, og det var li­te søvn og li­te mat fra jeg fikk rede på det­te til drøf­tel­ses­mø­tet var gjen­nom­ført. Men så be­gyn­te den­ne baby­en med eget fir­ma å vokse, og da fikk man and­re ting å ten­ke på. Nå skal vi job­be som bare rak­ke­ren for å få det­te her til, sier han.

Han søk­te på noen job­ber og kom på noen in­ter­vju­er da han gikk ar­beids­le­dig, men det var ikke det han vil­le.

– Jeg had­de et øns­ke om å bru­ke den spe­sial­kom­pe­tan­sen jeg sit­ter in­ne med, og der­med be­stem­te jeg meg for å star­te opp for meg selv. Jeg kon­tak­tet han som had­de va­ert re­gion­sjef i nord, og spur­te om han vil­le bli med på det­te her, og han ble vel­dig gi­ra. Den førs­te nat­ta skal han ikke ha so­vet noe som helst, for han lå bare og plan­la og tenk­te på det­te her. Si­den har det gått slag i slag, Svinn­kom­pe­tan­se, som fir­ma­et vårt he­ter ble født, og nå er vi kla­re til å star­te for fullt til uka, sier Mor­ten Jo­han­sen, som sam­men med sin kom­pan­jong fra nord også har fått med hun som var Pe­ga­sus Kon­trolls’ re­gion­sjef i Midt-Nor­ge da ko­ro­na­en traff lan­det. Hun blir også en del av det nye fir­ma­et.

Vil gi an­sat­te kom­pe­tan­se

Job­ben Mor­ten Jo­han­sen mis­tet var i Pe­ga­sus Kon­troll, et fir­ma som iføl­ge seg selv skal va­ere Nor­ges le­den­de kva­li­tets­le­ve­ran­dør av svinn­fore­byg­gen­de tje­nes­ter. Jo­han­sens nye fir­ma skal job­be med noe av det sam­me.

– Vi tar med oss kom­pe­tan­sen vi har opp­ar­bei­det oss der, men mens de er et vakt­sel­skap skal vi va­ere et kom­pe­tanse­sel­skap, og bi­dra med vår kom­pe­tan­se på uli­ke ni­vå­er, for­tel­ler han.

Job­ben hand­ler om å rei­se rundt til be­drif­ter som job­ber med va­rer og ver­di­er, og hjel­pe dem med fore­byg­ging av uøns­ka hen­del­ser som un­der­slag, ty­ve­ri­er og ran. Iføl­ge Jo­han­sen er det mye av det rundt om­kring i lan­dets be­drif­ter, og man­ge bu­tikk­ei­ere har ikke anel­se om hvor­dan de skal hånd­te­re det­te. Det er her Jo­han­sens kom­pe­tan­se kom­mer inn. Han rei­ser ut og kur­ser folk, el­ler hjel­per dem når vans­ke­li­ge si­tua­sjo­ner har opp­stått.

– Vi øns­ker at kom­pe­tan­sen skal sit­te hos de an­sat­te, og vi øns­ker å la­ere dem opp til å hånd­te­re dis­se si­tua­sjo­ne­ne selv, uten at de skal ha be­hov for noe vakt­sel­skap. Vi øns­ker at de skal kun­ne ta ty­ven selv, og gjø­re det på en god måte, sier han.

Jo­han­sen har ti års erfaring fra bu­tikk­bran­sjen selv, i til­legg til ti års erfaring fra det han nå job­ber med.

– Jeg drev selv en Kiwi-bu­tikk og vet at det er en fryk­te­lig si­tua­sjon å kom­me i, når man som le­der opp­da­ger at an­sat­te nap­per pen­ger ut av kas­sa, el­ler tar med seg va­rer hjem. Det er bein­tøft. Vi skal hjel­pe ar­beids­gi­ve­re med den­ne si­tua­sjo­nen. Vi hjel­per dem da med det ju­ri­dis­ke. Ar­beids­ta­ke­re i Nor­ge er enormt be­skyt­tet, og be­ve­ger man seg litt feil når man kon­fron­te­rer den an­sat­te med mu­lig in­tern svinn, ja så kan det bety trøb­bel for deg som le­der, sier Jo­han­sen. Han sier at det er man­ge ar­beids­gi­ve­re som blant an­net ikke har fått an­sat­te til å skri­ve un­der på ar­beids­reg­le­ment, og da sli­ter de.

– Vi hjel­per de også med opp­ar­bei­del­sen av do­ku­men­ta­sjon, det er utrolig vik­tig, sier han.

Fått sto­re kun­der

Han for­tel­ler at kur­se­ne de hol­der, og den hjelpen de kan gi kan va­ere gull verdt for bu­tik­ke­ne. Svinn­re­duk­sjon kan for en­kel­te bety at be­drif­ten kan over­le­ve.

– Det er klart at for små ni­sje­bu­tik­ker, så kan un­der­slag va­ere kro­ken på dø­ra. Jeg hjalp en bu­tikk en gang, der ar­beids­gi­ver had­de bedt alle de an­sat­te om å gå litt ned i lønn, for­di de slet med å over­le­ve. Li­te viss­te han at det var en av de an­sat­te der som tap­pet bu­tik­ken for pen­ger. Det er gru­somt når slik skjer, men det gjør det rundt om­kring alt­så, sier han.

Den sis­te ti­den har Jo­han­sen og hans to kollegaer job­bet med å få fir­ma­et opp og gå. De har fått på plass logo, nett­side (svinn­kom­pe­tan­se.no), og de har lagt sto­re pla­ner for høs­ten. Fle­re kun­der har de al­le­re­de på plass.

– Vi måt­te jo ta en ringe­run­de til en del kun­der da vi ble sagt opp for å for­tel­le at vi nå vil­le for­la­te fir­ma­et. Grun­net gode per­son­li­ge re­la­sjo­ner så var det fle­re som øns­ker å sam­ar­bei­de med oss vi­de­re. Vi har fått en av­ta­le med opp­la­e­rings­kon­to­ret hvor vi skal kur­se la­er­lin­ger i hvor­dan de skal ta vare på ver­di­ene i sel­ska­pet de job­ber for. Vi har også fått til avta­ler med fle­re kun­der al­le­re­de, og skal i fle­re mø­ter med både dag­lig­vare og de­talj­han­del til uka, så det er spen­nen­de, sier Jo­han­sen.

Rett tid

Til tross for at Mor­ten Jo­han­sen ble sagt opp av Pe­ga­sus Kon­troll i mai, så har han et godt for­hold til sin gam­le ar­beids­gi­ver. De job­ber med noe av det sam­me, men øns­ker li­ke­vel hver­and­re alt godt.

– Vi kom­mer til å leg­ge opp kur­se­ne på en helt an­nen måte enn det vi har gjort i Pe­ga­sus Kon­troll, og vi er et kom­pe­tanse­sel­skap, ikke noe vakt­sel­skap. Da jeg for­tal­te min tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver hva vi hol­der på med sa de bare at de hei­er på oss, så det er hyg­ge­lig. Det er ikke noen von­de fø­lel­ser mot tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver, vi had­de jo full for­stå­el­se for at de måt­te gjø­re noe da ko­ro­na­en kom, med tan­ke på at ut­gif­te­ne løp, og at inn­tek­te­ne stop­pet, sier han.

Og nett­opp på grunn av den ti­den vi er in­ne i, etter­døn­nin­ge­ne etter at ko­ro­na­en traff lan­det, så me­ner Jo­han­sen at ti­den er per­fekt til å star­te opp nett­opp et slikt sel­skap som de nå har gjort. Be­drif­te­nes etter

spør­sel etter hjelp me­ner han bør va­ere stor nå.

– Vi er in­ne i en tid der ar­beids­le­dig­he­ten er høy. Det er folk der ute som må gjø­re noe med for­bru­ket sitt, og der­for tror vi det­te er ti­den til å star­te opp det­te her. Vi så un­der olje­kri­sen at når det var man­ge som gikk fra mil­lion­inn­tek­ter til NAV­inn­tek­ter, så ble det mye un­der­slag, og jeg tror det vil va­ere mye av det nå også, når ar­beids­le­dig­he­ten er så høy. Man har jo kjent det selv på krop­pen, at det er tøft å gå fra le­der­lønn til NAV-lønn, det er en om­stil­ling som må gjø­res, og det kan va­ere tøft for man­ge, sier han.

Nå gle­der han seg til å star­te opp, og man­dag skal han ha sitt førs­te møte etter fe­rien med sine to kollegaer. Det skjer via Teams i førs­te om­gang.

– Vi gle­der oss vel­dig til å set­te i gang, og må­let er å kun­ne bite de sto­re sel­ska­pe­ne litt i ha­len etter hvert, sier han.

– Fra å va­ere langt nede i vår ser vi nå lyst på frem­ti­den. Vei­en

har va­ert tung å gå, men nå kjen­ner jeg meg let­ta på man­ge må­ter. Nå er jeg klar for nye even­tyr, jeg gle­der meg, det blir en vel­dig spen­nen­de høst, leg­ger han til.

FOTO: ANNA TORP KVASJORD

HJEMME­KON­TOR: Det er man­ge som har hatt hjemme­kon­tor den sis­te ti­den, og det kom­mer Mor­ten Jo­han­sen til å fort­set­te med i sin nye jobb.

SPENT: Man­dag skal Mor­ten Jo­han­sen ha førs­te møte etter fe­rien med sine kollegaer via Teams. Han tror det blir en spen­nen­de høst for det nye fir­ma­et.

FOTO: ANNA TORP KVASJORD

FOTO: ANNA TORP KVASJORD

KONTORPLAS­S: Mor­ten Jo­han­sen blir dag­lig le­der i Svinn­kom­pe­tan­se. I be­gyn­nel­sen vil han ha sitt kon­tor hjem­me i ga­ra­sjen i Hom­bor­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.