Be­sø­ket er hal­vert

Be­søks­tal­le­ne til ki­no­en er hal­vert si­den i fjor, og i juli er ned­gan­gen over 60 pro­sent. Stian Bringsverd Ol­sen ga­vi­kar2@gat.no

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

– Juli er van­lig­vis høy­se­son­gen vår, men det kom­mer ikke nye ame­ri­kans­ke stor­fil­mer på mar­ke­det så len­ge USA er stengt, for­tel­ler dag­lig le­der ved Grimstad kul­tur­hus Rolf Mey­er Tallak­sen.

Hol­ly­wood sty­rer

På sam­me tid i fjor had­de Kul­tur­hu­set solgt over 22.000 kino­bil­let­ter. I år lig­ger tal­let på drøyt 11.000. Alt­så er det snakk om en ned­gang på om­trent 50 pro­sent.

– Flaske­hal­sen er ikke smitte­ver­net, men at det er film­tør­ke. Det er Hol­ly­wood som sty­rer kino­bran­sjen i Nor­ge. Det slip­pes ikke nye fil­mer så len­ge USA er stengt, så slipp­da­to­ene sky­ves fram i tid. Det gjel­der for ek­sem­pel stor­fil­mer som Ja­mes Bond og Mis­sion Im­pos­sib­le. And­re pro­duk­sjo­ner går rett til stre­am­ing, og det er jo også synd for ki­no­ene.

– Hva med and­re mar­ke­der? – Det nors­ke film­mar­ke­det har jo litt å by. «Kner­ten» har red­det inn en del av se­son­gen. Det er noen små nors­ke film­by­rå­er som har gjort det godt, men det tar ikke inn for de ame­ri­kans­ke stor­fil­me­ne.

Mer norsk i høst

Tallak­sen tør ikke å si noe om når stor­fil­me­ne kom­mer til­ba­ke på ler­re­tet.

– Det er det ko­ro­na­si­tua­sjo­nen i USA som sty­rer. Når Ame­ri­ka vå­ker igjen vil det ta seg opp. Vi hå­per imid­ler­tid at «Bør­ning 3» vil kom­me i sep­tem­ber og trek­ke mye folk til kino­se­te­ne.

Tallak­sen tror ikke ki­no­en i Grimstad har gjort det sva­ke­re enn ki­no­er and­re ste­der.

– Det at vi had­de dri­ve in­kino en pe­rio­de gjør nok at vi for­holds­mes­sig lig­ger litt foran be­søks­tal­le­ne for en del and­re ki­no­er.

FOTO: STIAN BRINGSVERD OL­SEN

TOMT: Ki­no­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen for­tel­ler at det er det Hol­ly­wood som sty­rer norsk kino­bran­sje.

bil­lett­sal­get i mars. Gra­fen vi­ser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.