Vil ha bål på Kusk­ja­er i 2021

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

Odd­var Ber­ge hå­per noen vil ta an­svar for at det blir sankt­hans­bål på Kusk­ja­er nes­te som­mer.

Le­ser­nes me­ning: Det var mye tåke­tale om­kring bål på Kusk­ja­er før sankt­hans i år. Skul­le det bli bål el­ler ikke? Man mang­let noen til å ta an­svar. Når brann­ve­se­net nå etter­ly­ser økte res­sur­ser, sam­sva­rer det med det sva­ret jeg fikk da jeg kon­tak­tet dem.

Jeg kom nem­lig til å ten­ke som så: Hvem vil­le va­ere na­er­me­re til å ta et an­svar for at bål­bren­nin­gen på Kusk­ja­er fore­gikk i for­mel­le og kor­rek­te for­mer enn Grimstad brann­ve­sen? Men nei, det had­de de ab­so­lutt ikke res­sur­ser til. Tenk om de skul­le få be­hov for røk­dyk­ke­re til Fri­voll­tun el­ler Ber­ge Gård i sam­me stund som bål­bren­nin­gen på­gikk. Jeg ble hen­vist til ord­fø­re­ren. Det ble ikke noe av.

Så spen­nin­gen steg ut­over kvel­den. Bå­te­ne ven­tet i ring som van­lig, run­de på run­de rundt Kusk­ja­er. Man var jo blitt lo­vet via avi­sa at en per­son had­de sagt seg vil­lig til å ta an­svar.

Iføl­ge brann­ve­se­net var det ald­ri søkt om bål­bren­ning på Kusk­ja­er, så det fore­gikk «ulov­lig» hvert år. Vel­ger å set­te ulov­lig i pa­ren­tes her, for na­er­me­re en of­fent­lig bål­bren­ning kom­mer man ikke. Adres­sa had­de nok av­skre­vet bå­let det­te året, for dek­nin­gen av den­ne kvel­dens hap­pe­ning ute­ble full­sten­dig.

Noen tok seg inn på hol­men for å lese en li­ten pla­kat som var satt opp. Visst­nok sto det å lese med li­ten skrift at bå­let inne­holdt ikke brenn­bart ma­te­ria­le. Det måt­te i så fall va­ere at ma­te­ria­let ikke var tørt nok, for et li­te tre­net øye så ikke an­net enn skogsav­fall kan­skje brakt ut fra ryd­ding på Ule­haue?

Det så len­ge trøs­tes­løst ut, men ikke helt. På «bryg­ga til Thor Hus­hovd» kun­ne man se et bål flam­me opp, li­ke­så på Sol­nes, og mon ikke også på Maløya? Til slutt had­de en per­son tatt mot til seg og tent fyr på Kusk­jaer­bå­let, visst­nok på mot­satt side av pla­ka­ten, så en­den på visa ble god.

Det skul­le også bare mang­le. Hek­sa mang­let og var nep­pe savnet. Men for­res­ten. Er hun ikke en nyt­tig på­min­nel­se? Har vi ikke alle en li­ten el­ler stør­re heks i oss som tren­ger å bli ren­set ut og satt fyr på? Er det ikke det St. Jo­han­n­es egent­lig hand­ler om?

Så med el­ler uten brann­ve­sen nes­te år, et skik­ke­lig bål på Kusk­ja­er må ikke sav­nes.

Odd­var Ber­ge

KF NORIEL Varde­vakt

SANKT­HANS: Odd­var Ber­ge skri­ver om brann­ve­se­nets res­sur­ser og sankt­hans­bå­let. Bil­det er fra årets Sankt­hans, da det len­ge var tvil om det ble bål på Kusk­ja­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.