Fris­ke inn­spill

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

➤ Til­rei­sen­de har fylt

opp gjeste­hav­na og de­ler av Øs­ter­bukt med sva­ere bå­ter i som­mer. En del av dem rundt 70 fot. De lig­ger tett på byen, langs og rundt Damp­skips­bryg­ga. For en tu­rist­by som tren­ger en god som­mer for å kom­me seg gjen­nom vin­te­ren, skal vi va­ere glad for at byen er at­trak­tiv. Også for dem med eks­tra sto­re bå­ter.

➤ Dag Wi­rak ten­ker

uten­for bok­sen når han like godt fore­slår å flyt­te hele gjeste­hav­na fra Damp­skips­bryg­ga og til Torske­hol­men. Han be­grun­ner det godt og har et hel­het­lig for­slag. Han øns­ker seg en res­tau­re­ring av den gam­le tre­pi­ren, en av de yt­terst få igjen langs kys­ten. Og han vil at vann­spei­let foran Biod­den og Smith-Pe­ter­sens bryg­ge skal få blin­ke i fred. Ute på Torske­hol­men vil gjeste­hav­na ha sto­re mu­lig­he­ter for ut­vi­del­se.

➤ Gjeste­havn­sjef Jens Ot­to

Dol­va øns­ker seg nem­lig stør­re ka­pa­si­tet. Men han tror ikke det er rea­lis­tisk å flyt­te den og byg­ge nye fa­si­li­te­ter på Torske­hol­men. Det må i så fall kom­mu­nen, som ei­er gjeste­hav­na, sør­ge for.

➤ Ord­fø­rer Bea­te Sk­ret­ting

på­pe­ker over­for Adres­sa på nett (gat.no) at de må se på mu­lig­he­ten for å øke­ka­pa­si­te­ten for cam­ping­gjes­ter og båt­tu­ris­ter, og tror nes­te års som­mer vil lig­ne årets. Ko­rona­vi­ru­set vil gi et eks­tra trøkk på in­nen­landsk tu­ris­me også i 2021.

➤ Da må Grimstad

va­ere en­da bed­re for­be­redt. For som­mer­en i år har gjort at man­ge tu­ris­ter har fått øyne­ne opp for kva­li­te­te­ne til de­sti­na­sjon Grimstad. Tu­ris­te­ne kom­mer til­ba­ke. Da må det va­ere plass til dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.