Etter en regn­full juli blir det sm­eige­va­er nå

Mens juni bød på strå­len­de som­mer­va­er, har juli va­ert langt vå­te­re og kal­de­re enn nor­malt. Men den­ne uka kan gi deg noen av de sm­ei­ge­da­ge­ne du kan­skje har savnet i som­mer.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Anna Torp Kvasjord anna@gat.no

Den­ne uka ser bra ut va­er­mes­sig. Bort­sett fra ons­dag blir det sol og var­me - med over 20 gra­der.

– Det blir litt va­rie­ren­de va­er i star­ten av uka langs Sør­lands­kys­ten. Det blir mye fint va­er og 20 gra­der i be­gyn­nel­sen av uka, men tidlig ons­dag mor­gen kom­mer det inn et regn­va­er. Sis­te de­len av uka ser det ut til å bli mye bra og sta­bilt va­er. Det blir nok­så høye tem­pe­ra­tu­rer når det nå kom­mer varm luft opp fra Kon­ti­nen­tet, og det skal hel­ler ikke blå­se så mye. Det ser fint ut, så nå bør folk nyte god­va­e­ret, sier vakt­ha­ven­de me­teoro­log hos Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt, Trond Li­en.

Mens juni var en fan­tas­tisk va­er-må­ned, er det man­ge som har va­ert litt skuf­fet over som­mer­va­e­ret i Grimstad i juli. Men Trond Li­en for­tel­ler at det ikke har va­ert så ille sånn tem­pe­ra­tur­mes­sig.

– På måle­sta­sjo­nen på Land­vik er det målt 14 da­ger med tem­pe­ra­tu­rer på 20 gra­der el­ler mer. Sånn sett har det ikke va­ert så kjø­lig, men vi ser at det er litt un­der norm­altem­pe­ra­tu­ren. Den kal­des­te tem­pe­ra­tu­ren var 7,1 grad, og det ble målt 7. juli. Det er kaldt i Grimstad på den­ne ti­den av året, sier han.

Gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tu­ren i Grimstad i juli er 16,2 gra­der, i år har den va­ert 15,1 grad, alt­så 1,1 grad un­der nor­ma­len.

Mye ned­bør

Mens sola skin­te sto­re de­ler av juni-må­ned, har det va­ert litt mer regn i juli. Fak­tisk dob­belt så mye som nor­malt.

– Når det gjel­der ned­bør så ble det ak­ku­rat det dob­belte av det som er nor­ma­len for juli. I Grimstad kom det 184 milli­me­ter i juli, nor­ma­len er 92. Det er gans­ke likt som det man­ge and­re ste­der i sør-, vest- og Øst-Nor­ge har opp­levd i år, sier Li­en.

Kraf­tigs­te ned­bør på et døgn i Grimstad ble målt til 43,6 milli­me­ter på mor­ge­nen 24. juli.

FOTO: AR­KIV­FOTO

Det er man­ge som syns at juli-må­ned har va­ert litt kald, og det er kan­skje ikke så man­ge som har ba­det så mye som de nor­malt vil­le ha gjort. Nå venter en uke med man­ge god­va­ers-da­ger. Det­te bil­det er tatt på Groos en dei­lig som­mer­dag i juni.

FOTO: PEER AN­DRE­AS­SEN

SOMMERREGN: En våt juli­dag på tor­vet.

FOTO: STIAN BRINGSVERD OL­SEN

UVAER: Det har va­ert mye va­er i juli. Det kun­ne nes­ten se ut som om et tro­pisk uvaer had­de her­jet i Sy­den tirs­dag mor­gen for en uke si­den. Legg mer­ke til danske­flag­get oppe til høy­re.

FOTO: STIAN BRINGSVERD OL­SEN

HØSTLIG: Juli har bydd på en del sli­ke da­ger. Mye vind, regn og ikke sa­er­lig som­mer­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.