Ta vare på deg selv hver dag

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV KRIS CARR OG STELLA KATSIPOUTIS

Hvis du er som de fles­te kvin­ner, bru­ker du da­ge­ne på å ta vare på alle and­re. Men å prio­ri­te­re deg selv er noe av det smar­tes­te du kan gjø­re. Det kan for­bed­re bå­de helse og re­la­sjo­ner, og gjø­re deg lyk­ke­li­ge­re ... og enda mye mer.

Kvin­ner er om­sorgs­per­soner av na­tur, og li­ke­vel in­klu­de­rer vi sjel­den oss selv på vel­gjer­nings­lis­ten. Men sann­he­ten er at det ikke er til hjelp for noen om du glem­mer deg selv. Det kan føre til dår­lig helse, lav pro­duk­ti­vi­tet og ut­brent­het. Det er ve­sent­lig å ta vare på oss selv for vår to­ta­le velvære. Helsen vår har inn­virk­ning på hvor­dan vi fø­ler oss, og hvor­dan vi knyt­ter oss til and­re så vel som ver­den rundt oss. Det­te gjør det sta­dig vik­ti­ge­re å set­te av tid til å gi din fy­sis­ke, psy­ko­lo­gis­ke og fø­lel­ses­mes­si­ge helse litt øm og kjær­lig om­sorg, og å fri­gjø­re deg fra det ut­mat­ten­de stres­set i dag­lig­li­vet – stress som, over tid, kan føre til sto­re helse­pro­ble­mer hvis det ikke blir hånd­tert på en skik­ke­lig måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.