Lag ditt eget spa

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV TIERAONA LOW DOG, MD

Gjør hjem­met ditt til et helse­pa­ra­dis ved å skjem­me deg bort med et luk­su­riøst vel­duf­ten­de bad, en opp­fris­ken­de suk­ker­skrubb el­ler en av­slap­pen­de mas­sa­sje.

Hea­le­re, pres­ter, le­ger og jord­mød­re har len­ge hatt ga­ven som lig­ger i hen­de­ne våre. For mer enn 2000 år si­den er­klær­te Hip­po­kra­tes, lege­vi­ten­ska­pens far: «Le­gen må være er­fa­ren i man­ge ting, men de­fi­ni­tivt også i skrub­bing.» Ri­tu­el­le bad var en in­te­grert del av sam­fun­net i Ro­ma, Hel­las, Midt­østen og Ja­pan, og folk vas­ket seg før de gikk inn i et tem­pel el­ler del­tok i ån­de­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Her er noen av mine fa­vo­ritt­må­ter å slap­pe av hjem­me på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.