Finn en stør­re me­ning med li­vet

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV COLIN MCENROE

Du vet hvor­dan li­vet til ti­der kan fø­les som uty­de­li­ge øye­blikk du knapt har lagt mer­ke til? Når du fø­ler deg over­vel­det og stre­ver, kan det være vans­ke­lig å inn­se din egent­li­ge hen­sikt. Med dis­se få ste­ge­ne kan du en­de­lig slut­te å ek­sis­te­re og be­gyn­ne å leve.

Der­som du øns­ker å gjø­re en for­and­ring i li­vet ditt – en­ten det er en ny jobb, tre­ne of­te­re el­ler spi­se sun­ne­re – må du i det mins­te gjø­re bit­te små an­stren­gel­ser for å opp­tre an­ner­le­des. Det sam­me er til­fel­let for å gjø­re va­ri­ge end­rin­ger i sinns­stem­ning el­ler tenke­måte. For at du skal kom­me i gang, får du her noen tips for å opp­da­ge dine li­den­ska­per og lære å set­te pris på det li­vet du har.

Bli med i en grup­pe

«En gruppe­er­fa­ring – selv en kort – som gir støt­te til per­son­li­ge pro­ble­mer, kan være svært kraf­tig», sier Richard Lei­der, for­fat­ter av Repack­ing Your Bags. «Det fin­nes en tra­di­sjo­nell fore­stil­ling om at man må over­vin­ne pro­ble­mer på egen hånd. Men i dis­se work­sho­pe­ne trer du inn i en mini­kul­tur hvor gjen­si­dig støt­te og pro­blem­lø­sing er nor­men. Det­te kan være svært for­fris­ken­de», sier Da­vid Fein­stein, en Ore­gon-ba­sert psy­ko­log som er spe­sia­list på et felt som kom­bi­ne­rer øst­li­ge og vest­li­ge ide­er. For å fin­ne en lik­nen­de er­fa­ring som kan vir­ke støt­ten­de i mer enn en helg, let etter like­sin­ne­de men­nes­ker ved å ut­fors­ke en ak­ti­vi­tet du li­ker: Bli med i en gå­grup­pe, tren et barne­idretts­lag, bli fri­vil­lig på et suppe­kjøk­ken el­ler syke­hus, ta et foto­kurs el­ler gå tur med hun­der fra en lo­kal ken­nel.

Ut­vik­le en type dag­lig prak­sis

Bruk litt tid hver dag på å no­te­re ned tan­ke­ne dine og ret­te dem mot «det størs­te idea­let av deg selv», sier Joe Dis­pen­za, en av læ­rer­ne i per­son­lig­hets­end­ring som del­tar i fil­men Hva vet vi – egent­lig? Å set­te av tid er den størs­te hind­rin­gen for per­son­lig end­ring, så han ber folk ikke stå opp om mor­ge­nen før de har gjort hvil­ken som helst øvel­se de har valgt.

For ek­sem­pel kan du medi­te­re. Hvis du ikke vil medi­te­re, be. El­ler bare legg mer­ke til tan­ke­ne dine og rett dem dit du øns­ker at de skal gå. Øvel­sen tren­ger ikke å være stor el­ler ta mye tid. Fak­tisk kan det å gjø­re noe så en­kelt som en fem­mi­nut­ters puste­øvel­se være nok.

Ta mot til deg

Det er vans­ke­li­ge­re å vel­ge sin egen vei i li­vet enn å la and­re gjø­re det for deg. Men det er god grunn til å gjø­re det. Lei­der sier at et av de fas­te te­ma­ene blant men­nes­ker over 65 som re­flek­te­rer over hvor­dan de bur­de ha levd li­vet, er øns­ket om at de had­de vært mo­di­ge­re. «Det­te hand­ler ikke om å raf­te i elve­stryk», sier han. «Det­te hand­ler om å være mer au­ten­tisk.» Hva be­tyr det å være mer au­ten­tisk? Det be­tyr å skil­le ut din egen stem­me fra vrim­me­len som gjer­ne vil for­tel­le deg hva du skal gjø­re, når du skal gjø­re det, og vir­ke­lig lyt­te til den til en for­and­ring. Når folk kla­rer å gjø­re det, sier Lei­der, inn­ser de ofte at de øns­ker å ut­gjø­re en for­skjell, ha en hen­sikt, etter­late et fot­av­trykk … og at de har tjent pen­ger og holdt skan­sen (og be­talt for det) i ste­det. Bå­de Lei­der og Dis­pen­za sier at det kre­ves en kri­se før de fles­te men­nes­ker be­gyn­ner å ten­ke på sitt ide­el­le liv el­ler sine vir­ke­li­ge hen­sik­ter. Men du tren­ger ikke å ven­te på en kri­se for å gjø­re en end­ring. I ste­det kan du gjø­re noe så en­kelt som en mo­dig hand­ling i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.