Ta na­tur­lig vare på deg selv

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV JEN MCCAFFERY

Når du fø­ler deg dår­lig, er det vik­tig å gi deg selv litt eks­tra kjær­lig­het, slik at du frisk­ner raskt til. Eks­per­ter sver­ger til dis­se ikke-medi­sins­ke ku­re­ne mot rygg­smer­ter, kval­me, he­te­tok­ter og and­re van­li­ge pla­ger. Prøv dem hjem­me!

Len­ge før det fan­tes apo­te­ker med als­kens lege­mid­ler, fan­tes det frukt­trær, hon­ning­bier og urte­ha­ger. «Å bru­ke folke­me­di­sin er en måte å verd­set­te in­for­ma­sjon som er blitt over­le­vert gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner», sier Amy Rot­hen­berg, tid­li­ge­re pre­si­dent for Mas­sachu­setts Socie­ty of Na­turo­pat­hic Doc­tors. Vi spur­te eks­per­ter og den jev­ne for­bru­ker om de­res tro­fas­te fa­vo­rit­ter, gam­le og nye. Noen av dem kan være ak­ku­rat det rik­ti­ge for det som pla­ger deg. (Har du en medi­sinsk dia­gno­se, el­ler er gra­vid el­ler am­mer, bør du kon­sul­te­re lege før du prø­ver dis­se rå­de­ne.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.