PRØV DIS­SE KJAP­PE FEELGOOD-TREKKENE

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Du tren­ger ikke å gå man­ge år i te­ra­pi for å bli mer po­si­tiv. Stu­di­er har vist at dis­se tre stra­te­gi­ene gir en re­ell for­bed­ring på kun en uke, iføl­ge Se­lig­man.

Bruk sig­na­tur­styr­ke­ne dine på en ny måte

Fors­ke­re spur­te del­ta­ke­re i en stu­die om de­res fem vik­tigs­te styr­ker – sje­ne­rø­si­tet, for ek­sem­pel, el­ler krea­ti­vi­tet – og ba dem så bru­ke en av styr­ke­ne på en ny og an­ner­le­des måte hver dag i en uke. Re­sul­ta­tet? De ble mål­bart lyk­ke­li­ge­re i et halvt år.

Skriv ned de gode tin­ge­ne

Hver dag ble en grup­pe voks­ne bedt om å skri­ve ned tre ting som had­de gått bra, og hvor­for de skjed­de. Og igjen, selv om eks­pe­ri­men­tet var­te bare i en uke, rap­por­ter­te del­ta­ker­ne at de føl­te seg lyk­ke­li­ge­re seks må­ne­der se­ne­re.

Si takk

Per­soner fikk en uke på å skri­ve ned og så le­ve­re et takk­nem­lig­hets­brev per­son­lig til noen som had­de vært spe­si­elt snil­le mot dem, men som de ald­ri had­de tak­ket skik­ke­lig. Lykke­løf­tet fra det­te eks­pe­ri­men­tet var­te i cir­ka en må­ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.