NE­GA­TIV TAN­KE: Du tror at det du fø­ler, er slik ting er

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Du kan set­te pris på en kveld hjem­me, men si­den du ikke har noen pla­ner i kveld, fø­ler du deg en­som. Du krøl­ler deg sam­men i so­fa­en og ten­ker: In­gen bryr seg om meg. Jeg er helt ale­ne.

HVA PROFFENE KAL­LER DET: Fø­lel­ses­mes­sig re­son­ne­ring

AVSLØRENDE TEGN: Hjer­nen din blan­der sam­men fø­lel­ser og vir­ke­lig­het. Når du fø­ler deg en­som, tror du at in­gen bryr seg om deg. Du fø­ler deg skyl­dig, du tror at du må ha gjort noe galt.

BEKJEMP DET NÅ: Få litt av­stand til fø­lel­se­ne slik at du kan be­gyn­ne å kjen­ne dem igjen som nett­opp det: fø­lel­ser. I The Hap­pi­ness Trap an­be­fa­ler psy­ko­log Russ Har­ris å be­skri­ve fø­lel­sen («jeg er en­som») som en mid­ler­ti­dig til­stand: «Jeg fø­ler meg en­som.» Så kan du prø­ve å leg­ge til mer av­stand mel­lom deg og fø­lel­sen ved å om­struk­tu­re­re utsag­net litt til: «Jeg leg­ger mer­ke til at jeg fø­ler meg en­som.» Ta det et skritt vi­de­re med litt sprø­het. Har­ris fore­slår å syn­ge «jeg er»-utsag­net til me­lo­di­en til «Happy Birth­day». Så prø­ver du å syn­ge den med tegne­film­stem­me. Selv hvis du ikke trek­ker på smile­bån­det, leg­ger du mer av­stand mel­lom ditt lat­ter­li­ge jeg og den enda tå­pe­li­ge­re ne­ga­ti­ve tan­ken.

BLI KVITT DEN FOR GODT: Demp en tendens til fø­lel­ses­mes­sig re­son­ne­ring gjen­nom meditasjon. «Den sen­tra­le fer­dig­he­ten som kom­mer fra meditasjon, er de­sen­trert be­visst­het – ev­nen til å opp­fat­te tan­ker som forbi­gå­en­de», sier Fred­rick­son. «Så hvis du fø­ler deg trist, be­tyr ikke det at du er mis­lyk­ket. Hvis en sint fø­lel­se opp­står, kan du gjen­kjen­ne den uten å iden­ti­fi­se­re deg alt­for mye med den.» En måte å be­gyn­ne på: Bruk ett mi­nutt på å gå men­talt igjen­nom hvor­dan hele krop­pen fø­les. Det å kon­sen­tre­re seg

om fy­sis­ke for­nem­mel­ser, som hvor­dan sto­len fø­les mot ryg­gen, er en kjapp på­min­nel­se om at tan­ke­ne og ver­den rundt deg er ty­de­lig ad­skilt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.