NE­GA­TIV TAN­KE: Du ser ne­der­lags - mønst­re

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

I tre uker har du holdt må­let med dag­li­ge tu­rer på trede­møl­len. Du sy­nes du er godt i gang, men så kom­mer det en stres­sen­de pe­rio­de på jobb, og du drop­per dem fire da­ger på rad. Du ten­ker: Jeg slut­ter all­tid å tre­ne til slutt. Jeg er håp­løs.

HVA PROFFENE KAL­LER DET: Over­ge­ne­ra­li­se­ring

AVSLØRENDE TEGN: Du tar et dår­lig øye­blikk og trek­ker enor­me, om­fat­ten­de kon­klu­sjo­ner fra det.

BEKJEMP DET NÅ: Når du gjør noe ru­tine­mes­sig som å for­be­re­de mid­dag, går hjer­nen på auto­pi­lot, og du har let­te­re for å be­gyn­ne å ka­ta­lo­gi­se­re alle må­te­ne du har ro­tet det til tid­li­ge­re. Men hvis du dis­tra­he­rer deg selv med en ak­ti­vi­tet som kre­ver kon­sen­tra­sjon, som å føl­ge en opp­skrift, får gif­ti­ge tan­ker mind­re plass til å ta over.

BLI KVITT DET FOR GODT: «Fore­still deg at din elds­te venn, el­ler en an­nen du øns­ker det bes­te, har den sam­me upro­duk­ti­ve tan­ken», sier Glad­ding. «Hva vil­le du si til hen­ne? Hvor­dan vil­le du ha det med hen­nes si­tua­sjon?» Den­ne ty­pen kog­ni­tiv re­struk­tu­re­ring kan ut­dy­pe barm­hjer­tig­he­ten du har for deg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.