5 DAGDRØM

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

En­ten du kal­ler det meditasjon el­ler en ro­lig stund, får du stor nyt­te av å sit­te stil­le i så li­te som 10 til 15 mi­nut­ter om da­gen. Så finn et sted hvor du kan slap­pe av ufor­styr­ret, sett deg ned, kon­sen­trer deg om pus­ten, og ro ned tan­ke­ne. Ikke dvel ved tan­ke­ne – la dem dri­ve mens du pus­ter dypt, sak­te og ryt­misk. Prak­ti­se­rer du dis­se øk­te­ne én el­ler to gan­ger dag­lig, styr­ker du pre­fron­tal kor­teks, hjer­nens sen­trum for ad­mi­ni­stra­ti­ve funk­sjo­ner. Det­te om­rå­det hjel­per deg til å ta rik­ti­ge av­gjø­rel­ser let­te­re, fil­tre­re ut tids­slø­sen­de fris­tel­ser og ret­te opp­merk­som­he­ten mot opp­ga­ve­ne du av­gjør er vik­ti­ge. Du be­gyn­ner å syn­ke dy­pe­re inn i sanse­opp­le­vel­ser som du går glipp av nå – ma­ten vil sma­ke bed­re, du vil se ting ty­de­li­ge­re, og li­vet vil bli ri­ke­re. Å ut­fø­re det­te re­gel­mes­sig gjør deg mer år­vå­ken og kon­sen­trert, slik at du kan be­gyn­ne å prio­ri­te­re dine lang­sik­ti­ge helse- el­ler er­næ­rings­mål fram­for kort­sik­ti­ge dis­trak­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.