9 OPPDAG EN NY HOBBY

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Strik­king, tre­skjæ­ring, ma­ling – en hvil­ken som helst hobby som er krea­tiv og evvn­ga­sje­ren­de kan være en kraf­tig stress-stop­per. I en stu­die på opp­drag av Ho­me Sewing As­socia­tion mål­te en psy­kia­ter fra New York Uni­ver­sity tegn på stress hos 30 kvin­ner før og etter at de ut­før­te tre for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter: sy, lese avi­sen, spil­le kort el­ler spil­le et vi­deo­spill. Søm var den kla­re vin­ne­ren: Det sen­ket hjer­te­ryt­men med sju til el­le­ve slag per mi­nutt, mens de and­re tids­for­dri­ve­ne økte hjerte­sla­ge­ne med cir­ka fire til åtte slag per mi­nutt, rap­por­te­rer stu­die­for­fat­ter Ro­bert H. Rei­ner. «Be­tyd­nin­gen av en hobby el­ler krea­tiv sys­sel kan ikke over­vur­de­res», be­mer­ker han. «Krea­ti­ve ak­ti­vi­te­ter og hobby­er kan hjel­pe en per­son til å sam­le opp­merk­som­he­ten om noe pro­duk­tivt og leg­ge bort be­kym­rin­ge­ne for en stund.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.