15 NYT VIK­TI­GE ØYE­BLIKK I LI­VET

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Sitt et ro­lig sted, tenk til­ba­ke på spe­si­el­le hen­del­ser, og sett fin­ge­ren på hva som ga deg gle­de. Els­ker du det røde ull­skjer­fet ditt for­di det er sti­lig og varmt, el­ler for­di luk­ten av det min­ner deg om barn­dom­mens tum­ling i snø­en? Å blan­de gå­ter inn i lyk­ke­li­ge øye­blikk – re­flek­te­re over hva som er over­ras­ken­de el­ler vans­ke­lig å for­stå ved dem, for ek­sem­pel – kan styr­ke kraf­ten de­res. Bare pass på å ikke over­ana­ly­se­re og mis­te øye­blik­kets un­der. Det du øns­ker, sier so­sial­psy­ko­log ved Uni­ver­sity of Vir­gi­nia Ti­mot­hy D. Wil­son, er å grans­ke er­fa­rin­ge­ne ak­ku­rat til­strek­ke­lig til å set­te pris på hvor­dan de har bi­dratt til å for­me deg, og så ven­de til­ba­ke til bare å gjen­opp­le­ve dem.

NÅ ER DET DIN TUR!

Bruk en li­ten stund på å lage din egen lis­te over be­løn­nin­ger som du kan trek­ke fram når du tren­ger en pau­se. Dine be­løn­nin­ger kan være ting du kan gjø­re umid­del­bart (som å lese en god bok), el­ler noe som det tar tid å fin­ne ut av og plan­leg­ge for din egen per­son­li­ge gle­de (som din nes­te fe­rie el­ler en dag på spa). Lag dine egne be­løn­nin­ger ved å full­fø­re den­ne set­nin­gen: «Jeg vel­ger å unne meg … for­di jeg for­tje­ner det.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.