KON­DIS

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

«Stør­re be­ve­gel­ser som en­ga­sje­rer fle­re musk­ler, vil gi deg mest va­lu­ta for pen­ge­ne», sier Chris Jor­dan, le­der for tre­nings­fy­sio­lo­gi i John­son & John­son Hu­man Per­for­mance Insti­tute i Or­lan­do. For å hol­de øk­te­ne kor­te, velg øvel­ser som tre­ner fle­re de­ler av krop­pen sam­ti­dig, som dis­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.