SLIK KUT­TER DU UT TRØSTESPISING

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

VELG SO­SIA­LE MEDI­ER MED OMHU

En stu­die fra 2016 fant ut at jo fle­re platt­for­mer på so­sia­le medi­er du sjong­le­rer med – mer enn to­tal tid du bru­ker on­line – jo høy­ere ri­si­ko for angst og de­pre­sjon, som kan ut­lø­se stresspi­sing. I ste­det for å veks­le mel­lom Insta­gram, Twit­ter, Face­bo­ok, Snapchat og mer til an­be­fa­ler fors­ker Bri­an Pri­mack å re­du­se­re det til én el­ler to.

VÆR STRATEGISK

Sett av egne ti­der til å sjek­ke e-post, so­sia­le medi­er el­ler mo­bil­svar, slik at du ikke bom­bar­de­res hele da­gen. Om kvel­den kan du skru av te­le­fo­nen og lese en bok: Det du ser på so­sia­le medi­er den sis­te halv­ti­men før du leg­ger deg, har stør­re sann­syn­lig­het for å gri­pe inn i søv­nen enn noe an­net du så i lø­pet av da­gen – og for li­te søvn kan bety mer ak­ti­ve vekt­øk­nings­hor­mo­ner.

LEGG UT FØ­LEL­SE­NE DINE

I en Face­bo­ok-stu­die av 30 mil­lio­ner sta­tus­opp­da­te­rin­ger ut­tryk­te 38 % en ne­ga­tiv fø­lel­se – men sva­re­ne på de pos­te­ne had­de nes­ten 2,5 gan­ger mer støt­ten­de ord og også mer po­si­ti­vi­tet, kan­skje for­di ven­ner øns­ket hver­and­re alt godt.

GÅ FRA SNAKKTIVIST TIL AKTIVIST

«Vi fø­ler oss ster­ke når vi kan snu inn­stil­lin­gen til det vi kan kon­trol­le­re, i ste­det for bare å rea­ge­re på det vi ikke li­ker», sier psyko­te­ra­peut Ste­ven Stos­ny. Så bruk uro­en til å do­ne­re til el­ler in­volve­re deg i en sak som be­tyr mye for deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.