BRING NA­TU­REN INN

AV BAR­BA­RA BRODY

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Kapittel 16 -

Det er li­ten tvil om at det å til­brin­ge tid i na­tu­ren er bra for sje­len, og forsk­ning har vist at bare det å gå uten­dørs sen­ker fø­lel­ser av for­tvi­lel­se. Selv om det å få litt frisk luft all­tid er en god idé, kan du også sør­ge for å brin­ge na­tu­ren inn. Her er to av våre fa­vo­rit­ter.

Ut­vik­le de grøn­ne fing­re­ne

«Hvis du bor i ur­ba­ne om­gi­vel­ser, prøv å set­te plan­ter på bal­kon­gen el­ler i vinduskarmen», sier Jean M. Lar­son, le­der for The Na­tu­reBased The­ra­peu­tic ser­vices pro­gram ved Min­ne­so­ta Lands­cape Ar­bo­re­tum og første­ama­nu­en­sis ved Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta Earl E. Bak­ken Cen­ter for Spi­ri­tua­li­ty & Hea­ling. Det å bare se noe grønt hjem­me kan bi­dra til å re­du­se­re stress, men du bør også vite at plan­ter av­gir for­bin­del­ser som kan bi­dra til å re­du­se­re stress­ni­vå­ene og til og med sen­ke blod­tryk­ket. «Det er na­tur­lig for oss å knyt­te oss til na­tu­ren», sier Lar­son.

Mal (el­ler heng opp) et bil­de

Hvis du øns­ker å styr­ke din for­bin­del­se med na­tu­ren, vur­der å vel­ge et stort ma­le­ri el­ler vegg­ma­le­ri som re­flek­te­rer hva som skjer på ut­si­den av hjem­met ditt. «Det fin­nes vak­re vegg­ma­le­ri­er, in­klu­dert over­fø­rings­bil­der som er enk­le å hen­ge opp, som du kan ha på veg­gen i stu­en», sier Lar­son. Hun fore­slår å fin­ne noe som hø­rer hjem­me lo­kalt hos deg, så ikke velg et strand­bil­de hvis du bor på fjel­let, og vice ver­sa. «Du bør vel­ge noe som er vel­kjent og til­ta­len­de», sier hun. Du kan også be­stil­le en lo­kal kunst­ner til å male et mo­tiv etter ditt valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.