Stress FORSTYRREREN:

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

Kutt den onde sir­ke­len: Man­gel på søvn ak­ti­ve­rer hjer­nens be­kym­rings­sen­ter, noe som i sin tur gjør at du so­ver enda dår­li­ge­re.

Ro ned hjer­nen

Du tren­ger en lang­som, jevn puls – un­der 60 slag i mi­nut­tet – for å lede krop­pen inn i ube­visst­het. Det be­tyr å over­be­vi­se de løps­ke tan­ke­ne om å sakt­ne far­ten. Prøv hvil­ket som helst av dis­se punk­te­ne før du fin­ner køya: Alle har vist seg å gi ro, slik at du be­va­rer søv­nen.

Skriv det ned. No­ter de tre frems­te stress­fak­to­re­ne med en løs­ning for hver av dem. Bare det å er­kjen­ne dem på den­ne må­ten stan­ser upro­duk­tiv grub­ling og lar hjer­nen slå seg av.

Or­gas­me. Å ha en or­gas­me hjel­per deg til å sove ved å fri­gjø­re hor­mo­net oksytocin (som nøy­tra­li­se­rer stress­hor­mo­ner), så vel som se­ro­to­nin og noradre­na­lin (som kan hjel­pe kropps­syk­lu­sen gjen­nom de dy­pe­re søvn­sta­die­ne og REM).

Ikke gå sint til sengs … Ne­ga­ti­ve fø­lel­ser kan vokse seg ster­ke­re over nat­ten, så dis­ku­ter vik­ti­ge kon­flikt­om­rå­der for å ta brod­den av opp­he­te­de fø­lel­ser.

… men sov på en av­gjø­rel­se. Ved å sor­te­re min­ner og knyt­te nye ide­er til tid­li­ge­re er­fa­rin­ger set­ter søv­nen val­get ditt inn i en kon­tekst og sør­ger for at du ikke gjen­tar tid­li­ge­re feil­grep.

Prøv en pro­gres­siv av­slap­nings­øvel­se. Be­gynn med føt­te­ne og jobb deg opp­over, spenn og slapp av hvert om­rå­de i noen få se­kun­der til du kom­mer til top­pen av ho­det. Den­ne tek­nik­ken gjør deg klar over hva bå­de spen­ning og hvi­le fø­les som gjen­nom hele krop­pen, og sig­na­li­se­rer til mus­kel­grup­pe­ne at det er tid for søvn.

Bruk en tyng­re dyne. Pres­set kan set­te hjer­nen i gang med å pum­pe ut be­ro­li­gen­de nev­ro­trans­mit­te­re – som når du får en klem.

Stans spi­ra­len

Hvis du ofte blir fan­get i en uen­de­lig be­kym­rings­syk­lus, kan det å opp­søke en psy­ko­log el­ler søvn­te­ra­peut gjø­re stor for­skjell. Forsk­ning vi­ser at kog­ni­tiv ad­ferds­te­ra­pi er enda mer ef­fek­tiv enn medi­sin for å hjel­pe deg til å sove – og fort­set­te å sove. Hvor­dan kan du be­ro­li­ge deg selv der og da? Når du lig­ger lys vå­ken og har pa­nikk over gjel­den din el­ler noe sje­fen din sa, gjen­ta det­te: «Det­te er ikke noe jeg kan gjø­re noe med midt på nat­ten. Jeg la­ger en skik­ke­lig plan i mor­gen tid­lig.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.