32 fan­tas­tis­ke opp­le­vel­ser

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold - TEKST AV FRA NCES W HITE

Opp­dag noen av ver­dens mest stor­slag­ne ste­der og byg­nin­ger.

Opp­dag noen av de vak­res­te og mest ene­stå­en­de his­to­ris­ke ste­de­ne ver­den

har å by på.

Noen ten­ker kan­skje at his­to­rie er noe som hø­rer hjem­me i gam­le, slit­te bø­ker ful­le av esel­ører, kan­skje stu­et bort i et hjør­ne på Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket. Men rundt om i hele ver­den fin­ner vi et over­vel­den­de an­tall his­to­ris­ke ste­der som er minst like fa­sci­ne­ren­de og vik­ti­ge i dag som den da­gen de ble byg­get. Dis­se ste­de­ne er ikke bare skyg­ger fra en svun­nen tid, men en del av den ver­de­nen vi le­ver i her og nå.

Reis gjen­nom Den for­bud­te by i Bei­jing, en av­stengt ver­den der du ri­si­ker­te li­vet der­som du vå­get deg inn uten en in­vi­ta­sjon, el­ler gå gate­langs i de sma­le ga­te­ne i det gam­le Je­ru­sa­lem, byen som ald­ri har slut­tet å blomst­re, til tross for år­hund­rer med krig, opp­rør og stri­dig­he­ter. Fra de ru­ven­de Giza­py­ra­mi­de­ne til Bir­la-fa­mi­li­ens be­skjed­ne re­si­dens, der man­nen som kjem­pet for In­dias fri­het, tok sine sis­te ånde­drag. Ste­de­ne du kan lese om i den­ne guid­en, har for­met oss til dem vi er i dag, ikke bare som en del av vår fel­les kul­tur­arv, men som hele men­nes­ke­he­tens fel­les­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.