Brook­lyn Brid­ge

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Ver­dens førs­te henge­bro med stål­kab­ler ble kalt det åt­ten­de un­der­verk da den stor fer­dig i 1883. I dag er den et av New Yorks mest kjen­te lande­mer­ker, be­rømt fra utal­li­ge fil­mer og et tru­et ter­ror­mål.

Brook­lyn-bro­en ble byg­get mel­lom 1870 og 1883 og er en av tre bro­er som for­bin­der by­de­le­ne Brook­lyn og Man­hat­tan over el­ven East Ri­ver i New York City. Den ble kon­stru­ert av en tysk im­mi­grant, John Au­gus­tus Roe­bling, og det var hans sønn Washing­ton Roe­bling og svi­ger­dat­te­ren Emi­ly som fak­tisk had­de til­syn med det mes­te av byg­gin­gen etter Johns uven­te­de død like før byg­gin­gen star­tet.

Bro­en be­står av to ho­ved­ele­men­ter. Først er det to for­ank­rin­ger som lig­ger på hver sin side av el­ven, og mel­lom dem lig­ger to tårn (også kalt bro­pi­la­rer), som er 84 me­ter høye. Tår­ne­ne be­står av kal­k­stein, gra­nitt og se­ment – kon­stru­ert i ny­go­tisk stil – og står på be­tong­fun­da­men­ter som går 13,4 me­ter dypt på Brook­lyn-si­den og 23,8 me­ter dypt på Man­hat­tan-si­den.

Selve bro­en er byg­get med jern- og stål­kab­ler, med et lag as­falt på ho­ved­dek­ket. Brook­lyn­bro­en er 26 me­ter bred og 1825 me­ter lang, og var den lengs­te henge­bro­en i ver­den da den ble byg­get. Den­ne re­kor­den ble stå­en­de i over 20 år. Roe­blings kon­struk­sjon inne­hol­der man­ge over­flø­di­ge funk­sjo­ner, for ek­sem­pel et dia­go­nalt av­sti­ver­sys­tem mel­lom kab­le­ne og søy­le­ne, noe som gjør bro­en svært sik­ker.

Fak­tisk vil­le bro­en bare sige litt og ikke kol­lap­se selv om et av ho­ved­støtte­sys­te­me­ne svik­tet.

Noe som er mer uvan­lig, er at bro­en også har sitt eget til­flukts­rom mot ra­dio­ak­tivt ned­fall byg­get inn i den ene for­ank­rin­gen. Det ble med ti­den glemt, men ble gjen­opp­da­get i 2006, sam­men med pro­vi­ant fra den kal­de kri­gen. Bro­en ble ut­pekt som na­sjo­nalt min­nes­mer­ke i 1964, og si­den åtti­tal­let har den vært flom­be­lyst om kvel­den for å fram­heve de spe­si­el­le ar­ki­tek­to­nis­ke fi­nes­se­ne. Den skul­le opp­rin­ne­lig frak­te bi­ler, tog, trik­ker, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, men si­den fem­ti­tal­let er det kun bi­lis­ter, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re som kan bru­ke den. Over 120 000 kjøre­tøy, 4000 fot­gjen­ge­re og 3100 syk­lis­ter krys­ser bro­en hver dag.

I 1884 pa­ra­der­te show­man­nen P. T. Bar­num med 21 ele­fan­ter over Brook­lyn-bro­en for å vise hvor sta­bilden var.Henge­søy­ler i spennDe to mot­stri­den­de kref­te­ne, kab­le­ne og bro­dek­ket, i ba­lan­se fø­rer til spen­ning i bære­kon­struk­sjo­nen.Tårn un­der trykkVek­ten av mas­si­ve mur­tårn pres­ser ned­over og pro­du­se­rer trykk.

Dy­na­misk vektKon­stru­ert for å tåle miljø­fak­to­rer som går ut­over nor­men, som for ek­sem­pel et plut­se­lig vind­kast, jord­skjelv osv.1991 mLENGS­TE HENGE­BRO Da den ble full­ført i 1883, var Brook­lyn-bro­en en re­kord­hol­der, men i dag er den forbi­gått av Akashi Kai­kyobro­en i Ja­pan som har et spenn på 1991 me­ter.Be­ve­ge­lig vektDen tå­ler også vek­ten av tra­fik­ken som krys­ser bro­en, i til­legg til nor­ma­le miljø­fak­to­rer som vind og regn.Ka­bel i spennDe to mot­stri­den­de kref­te­ne, for­ank­rin­gen og vek­ten av bro­dek­ket gjen­nom henge­søy­le­ne, ska­per spenn i kab­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.